Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > Parlamentarai klimpsta vis giliau: įstatymas buvo pakeistas nesilaikant Seimo statuto nuostatų

Parlamentarai klimpsta vis giliau: įstatymas buvo pakeistas nesilaikant Seimo statuto nuostatų

Seimas, siekdamas įvykdyti prisiimtą įsipareigojimą NATO skirti šiais metais 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto krašto apsaugai, patikslino 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Priimta pataisa nuspęsta suteikti Finansų ministerijai skolinimosi teises, jeigu suplanuoti Krašto apsaugos ministerijos asignavimai nesudarytų 2 proc. BVP, ir tokiu atveju skirti trūkstamą lėšų dalį krašto apsaugai.

Už šį sprendimą (projektas Nr. XIIIP-2470(2) balsavo 70 Seimo narių, prieš – 2.

Priėmimo metu Seimas taip pat pritarė pasiūlymui suteikti Finansų ministerijai teisę skolintis valstybės vardu nenumatytoms išlaidoms politinių partijų veiklai finansuoti. Seimas  priėmė Politinių partijų įstatymo pakeitimą, kuriuo nusprendė, kad jei po Seimo rinkimų yra įregistruojama nauja politinė partija, kuri yra parlamentinė partija, jos veiklai finansuoti skiriami papildomi valstybės biudžeto asignavimai.

„Planuojant 2018 m. asignavimus krašto apsaugai buvo remtasi tuo metu, 2017 m. pabaigoje, Statistikos departamento turimais duomenimis apie BVP ir 2017 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijaus BVP ir jo augimo prognozėmis. Lietuvos statistikos departamentas 2018 m. pavasarį patikslino 2017 m. BVP rodiklį, o Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) įvertino ir 2018 m. gegužės mėn. paskelbė BVP prognozę Lietuvai, pagal kurią BVP rodiklis yra didesnis, nei prognozavo Finansų ministerija“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Priėmimo metu Seimas taip pat pritarė pasiūlymui suteikti Finansų ministerijai teisę skolintis valstybės vardu nenumatytoms išlaidoms politinių partijų veiklai finansuoti. Seimas  priėmė Politinių partijų įstatymo pakeitimą, kuriuo nusprendė, kad jei po Seimo rinkimų yra įregistruojama nauja politinė partija, kuri yra parlamentinė partija, jos veiklai finansuoti skiriami papildomi valstybės biudžeto asignavimai.

Etikos ir procedūrų komisija: 2018 metų biudžetą reglamentuojantis įstatymas buvo pakeistas nesilaikant Seimo statuto nuostatų

Seimo Etikos ir procedūrų komisija priėmė išvadą, kuria pripažino, kad 2018 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-868 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2470(2) buvo priimtas nesilaikant Seimo statuto 177, 178 ir 180 straipsnių nuostatų, kadangi dėl gauto pasiūlymo nebuvo gautas Vyriausybės nutarimas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO nR. xiii-868 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2018 m. d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) skolintis valstybės vardu, kai yra poreikis ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 11 ir 22 straipsnių nuostatos: su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti; priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti ir su šių priemonių įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą; nenumatytoms išlaidoms dėl einamaisiais biudžetiniais metais paskelbto referendumo ir (arba) pirmalaikių, naujų ar pakartotinių rinkimų; nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su užsienio valstybių svarbių asmenų vizitais Lietuvoje; Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO, atsiradus papildomų lėšų poreikiui dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skelbiamos bendrojo vidaus produkto (BVP) prognozės Lietuvos Respublikai (užtikrinant 2 procentų BVP skyrimą), ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu, vykdyti, įskaitant rezervinių lėšų sukaupimą ir (arba) paskolinimą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimuose ir (arba) su tuo susijusiose sutartyse ar susitarimuose; Europos Sąjungos teisės aktais numatytai nacionalinei paramai žemės ūkio subjektams; valstybės paramai teikti įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus; išlaidoms, susijusioms su atstovavimu Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių išvadų dėl jų sprendimų apskundimo parengimą, teisinių išvadų dėl sprendimų apskundimo gavimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) atliekant kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) interesų gynimu, apmokėti; arbitražų ar teismų sprendimams, kuriais priteistos sumos iš Lietuvos valstybės, vykdyti; kredito unijų sistemos struktūrinei reformai įgyvendinti, kad centrinės kredito unijos, remdamosi konsoliduota būkle, vykdytų centrinių kredito unijų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus nuosavų lėšų (kapitalo) reikalavimus;“.

Parašykite komentarą

Top