Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Permainos Nacionalinėje žemės tarnyboje: griežtinama teritorinių padalinių veiklos priežiūra, stiprinama kova su korupcija

Permainos Nacionalinėje žemės tarnyboje: griežtinama teritorinių padalinių veiklos priežiūra, stiprinama kova su korupcija

Karolis Didžiulis

2017 m. gegužės 30 d. sukako metai, kaip Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) vadovauja Danielius Kuprys. Pasak tarnybos vadovo, profesine prasme jam tai buvo sunkiausi, bet kartu ir įdomiausi metai.

„Prieš metus pasiryžau vadovauti visiškai žmonių pasitikėjimą praradusiai tarnybai. Tai labai didelis iššūkis. Sprendžiant įvairias įsisenėjusias problemas buvo būtina imtis kuo skubesnių veiksmų, užtikrinti, kad tarnyba pilnu pajėgumu galėtų tarnauti visuomenei ir sklandžiai įgyvendintų valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo srityje”, – sako direktorius D. Kuprys.

Tolimesnės veiklos perspektyvos

Anot NŽT vadovo, vienas iš svarbiausių uždavinių, padedančių pasiekti iškeltus tikslus – racionaliai apgalvota tarnybos struktūrinė pertvarka. Šių metų rugpjūčio 16 d. įsigaliojus naujai struktūrai ir optimizavus NŽT veiklą, siekiama didinti veiklos efektyvumą, orientuotą į rezultatus, gerinti veiklos kokybę, užtikrinant racionalų ir taupų žmogiškųjų ir finansinių išteklių panaudojimą, atsisakant funkcijų dubliavimo.

Danielius Kuprys: „Prieš metus pasiryžau vadovauti visiškai žmonių pasitikėjimą praradusiai tarnybai. Tai buvo labai didelis iššūkis.“

Taip pat bus vykdoma aktyvesnė ir nuolatinė teikiamų paslaugų kokybės stebėsena, vertinimas ir viešinimas.Siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo tikimybės, bus griežtinama teritorinių padalinių veiklos priežiūra.

„Neabejoju, kad įvykdžius pertvarką ženkliai pagerės priimamų sprendimų kokybė, stiprės NŽT darbuotojų atsakomybės kontrolė, o stiprinant išorinę ir vidinę komunikaciją didės visuomenės informuotumas apie Nacionalinės žemės tarnybos veiklą“, – tvirtina D. Kuprys.

NŽT vadovo teigimu, optimizavus NŽT veiklą bei užtikrinus funkcijų nesidubliavimą padaliniuose, pagerės nuosavybės teisių į žemę atkūrimo darbai; žemės reformos žemėtvarkos projekto rengimo organizavimas ir tvirtinimas; teritorijų planavimo dokumentų, kuriems buvo išduotos planavimo sąlygos, derinimas; paraiškų sąlygoms nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengimas; žemės sklypo (sklypų) formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas; asmenų prašymų nagrinėjimas, informacijos ir dokumentų kopijų teikimas; pažymėjimų išdavimas ir pažymėjimus turinčių asmenų veiklos priežiūra; valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo kontrolės vykdymas; žemės sklypų kadastro duomenų tikrinimas ir patvirtinimas.

„Svarbu suvokti, kad žemės reforma yra ilgalaikis procesas, kurio galo dar ilgai nematysime, tačiau kalbant apie nuosavybės atkūrimą – labai norėčiau, kad kaime atkūrimas būtų baigtas dar šiemet, o miestuose per ateinančius dvejus, trejus metus. Tačiau tam, be abejo, reikia politinės valios, mes esame tik įgyvendinanti, o ne formuojanti šiuos procesus institucija. Yra būdų, tačiau labai svarbu principingai ir užsibrėžtai to siekti, galbūt net kai kuriais atvejais grąžinimą vykdyti pinigine išraiška“, – mano NŽT vadovas.

Įgyvendinama nemažai antikorupcinių priemonių

Pasak D. Kuprio, siekiant efektyvios korupcijos prevencijos ir korupcijos atvejų užkardymo, nuo 2017 m.rugpjūčio 16 d. vietoje naikinamo Rizikų vertinimo departamento, kurio funkcijos iš esmės dubliavo Žemės administravimo departamento, Geodezijos ir kartografijos departamento bei Strateginio valdymo ir veiklos koordinavimo skyriaus funkcijas, stiprinant teritorinių skyrių veiklos priežiūrą ir korupcijos prevenciją, bus įsteigtas Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius.

„Šiuo metu tarnyboje jau įgyvendinama nemažai antikorupcinių priemonių: atliekami NŽT rengiamų teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai; siekiant užtikrinti skaidrią ir teisėtą NŽT veiklą, skatinti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojus suvokti skaidrumo principus ir vengti galimos neteisėtos įtakos Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų priimamiems sprendimams, parengtos ir Nacionalinės žemės tarnybos skaidraus elgesio gairės, kuriose darbuotojams išdėstytas rekomenduojamas elgesys, susidūrus su neteisėto atlygio siūlymu“, – pagrindines antikorupcines iniciatyvas įvardijo D. Kuprys.

Pasak D. Kuprio, siekiant efektyvios korupcijos prevencijos ir korupcijos atvejų užkardymo, nuo 2017 m.rugpjūčio 16 d. vietoje naikinamo Rizikų vertinimo departamento, kurio funkcijos iš esmės dubliavo Žemės administravimo departamento, Geodezijos ir kartografijos departamento bei Strateginio valdymo ir veiklos koordinavimo skyriaus funkcijas, stiprinant teritorinių skyrių veiklos priežiūrą ir korupcijos prevenciją, bus įsteigtas Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius.

Tarnyboje taip pat rengiamos piliečių anoniminės apklausos, siekiant identifikuoti galimus neskaidraus arba korupcinio elgesio būdus, taip pat siekiant įvertinti asmenų požiūrį į korupciją, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, išsiaiškinti asmenų nuomonę dėl korupcijos lygio ir pasireiškimo tikimybės NŽT.

Taip pat sudaryta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims interneto svetainėje anonimiškai informuoti apie tarnybos darbuotojų galimus korupcinio ar kitokio pobūdžio pažeidimus, įdiegta Pasitikėjimo linija.

Įsteigus Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrių – efektyvių antikorupcinių priemonių dar padaugės. Pagrindinis šio skyriaus tikslas – stiprinti teritorinių skyrių veiklos priežiūrą ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

Šio skyriaus veikla padės nusistatyti Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų (ne)toleranciją korupcijai ir laipsniškai siekti „nulinės“ tolerancijos; šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis; efektyviau organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą; rengti, koordinuoti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos programas ir planus; tinkamai nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybes; kokybiškai atlikti teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus; maksimaliai užtikrinti pareiškėjų apsaugą, kad būtų galima saugiai pranešti apie korupcijos atvejus ar kitus padarytus ar daromus pažeidimus.

Taip pat bus stiprinamas bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisija, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, kitomis teisėsaugos institucijomis atskleidžiant ir tiriant korupcinius nusikaltimus bei užtikrinant korupcijos prevenciją (pvz., diegiant Nacionalinėje žemės tarnyboje Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovo nuostatas).

NŽT vadovų susitikimas su žemėtvarkos veteranais.

Idėja dalį NŽT funkcijų perduoti savivaldybėms – žalinga

Pastaruoju metu kai kurie politikai, pasinaudodami viešai aptarinėjama NŽT struktūrine pertvarka, vis garsiau siūlo skaidyti NŽT ir nemažą jos svarbiausių funkcijų dalį pavesti savivaldybėms.

Tokią idėją D. Kuprys vadina antikorupciniu požiūriu itin rizikingu veiksmu bei džiaugiasi, kad ir aukščiausieji šalies vadovai sutinka, kad tam tikrų tarnybos funkcijų perdavimas savivaldybėms būtų neefektyvus, neišmintingas ir žalingas. Pasak D. Kuprio, tokių siūlymų esmė – silpninti valstybinės žemės naudojimo kontrolę ir priežiūrą.

Decentralizavus NŽT administracinių paslaugų teikimą ir šių paslaugų teikimą perdavus įgyvendinti savivaldybės institucijoms būtų sukurtos realios prielaidos savivaldybėms priimti neprognozuojamus ir nevieningus sprendimus dėl valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja.

,,Visa tai neišvengiamai didintų korupcijos pasireiškimo tikimybę. Valstybė, atsisakydama centralizuoto valdymo, naudojimo ir disponavimo valstybine žeme, šias funkcijas perduodama vykdyti vietos savivaldos institucijoms, kurios veikia savaveiksmiškumo pagrindais, kartu prarastų bet kokią realią įtaką ir teisę spręsti valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo klausimus, formuoti ir vykdyti nuoseklią, efektyvią valstybinio turto valdymo politiką, užtikrinti valstybės reikmes, susijusias su valstybine žeme.“, – įsitikinęs D. Kuprys

Be to, neužtikrinta centralizuota ir nuolatinė NŽT struktūrinių padalinių ir priimamų sprendimų kontrolė, stebėsena ir vertinimas, lemtų sudėtingesnį ir ilgesnį nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesą ne tik miestų, bet ir kaimo teritorijose, o tai padidintų administracinę naštą savivaldybėms. Kartu savivaldybėms būtų suteikta diskrecija priimti sprendimus tiek miesto, tiek kaimo teritorijose dėl žemės sklypų formavimo, nuosavybės teisių atkūrimo, o tai vertintina kaip korupcijos rizikos veiksnys.

Funkcijų perdavimas savivaldybėms keltų grėsmę efektyviam žemės sklypų formavimo proceso vykdymui, nes NŽT, kaip valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą atliekanti institucija ir kaip institucija, atliekanti valstybinės žemės patikėtinio funkcijas ir nagrinėjanti įvairius fizinių ir juridinių asmenų skundus ir paklausimus žemės naudojimo ir pertvarkymo klausimais, susiduria su savivaldybėse priimamais sprendimais, kuomet klaidingai interpretuojamos teisės aktų nuostatos arba įvairūs sprendimai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ar atsisakymo juos rengti priimami iš viso jų nepagrindus teisės aktų nuostatomis.

NŽT vadovas įsitikinęs, kad persitvarkanti tarnyba yra pajėgi efektyviai vykdyti visas funkcijas. Per metus buvo rasta pakankamai daug naujų įrankių, sustiprintos silpnosios grandys. Šiuo metu yra svarbiausia pačių čia dirbančių žmonių motyvacija, bendras institucijos susitelkimas.

„Be to, svarbu ir tai, kad Žemės ūkio ministerija atsižvelgia į NŽT siūlymus, jos sprendimai yra vertinami. Neslėpsiu, kartais norėtųsi glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, tačiau tai pasiekiama bendromis pastangomis“, – mintimis dalinosi D. Kuprys.

Parengta pagal laikraštį ,,ŠIANDIEN“.

 

 

Parašykite komentarą

Top