Jūs esate
Pagrindinis > Redaktorius rekomenduoja > Mokesčių naujienos

Mokesčių naujienos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-8 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo” patvirtintos dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisyklės .

Taisyklės pakeistos, priėmus 2016-12-13 Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 40¹ straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-88 ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 32, 33, 34, 35, 36, 401, 47, 51, 53 straipsnių ir 3 priedėlio pakeitimo įstatymo Nr. XII-2262 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-89, kuriais nuo 2017 metų sausio 1 d. pripažintas netekusiu galios Pelno mokesčio įstatymo 40¹ straipsnis.

Papildomai informuojama, kad atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų keliamus klausimus, atlikti taisyklių nuostatų patikslinimai dėl užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinto dokumento (pažymos) pateikimo mokesčių administratoriui.

Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM 2017 m. sausio 30 d. rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-2790.

Dėl importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. sausio 10 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas Nr. VA-2/1B-18 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VA-63/1B-661 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”, kuriuo įtvirtinami šie pagrindiniai pakeitimai:
• vietoj sąvokos „grįžtamoji procedūra” vartojama sąvoka „veiklos tęstinumo procedūra” ir ji apibrėžiama kaip Muitinės formalumų atlikimas, neveikiant Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai arba asmens elektroninei taikomajai įrangai, pateikiant importo ir eksporto deklaracijas;
• vietoj sąvokos „supaprastintos muitinės procedūros (išskyrus deklaracijų, kuriose nenurodyta tam tikra informacija, pateikimo procedūrą)” vartojama sąvoka „muitinės formalumų supaprastinimas”.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia VMI akcizų informacinė ir (arba) muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2017 m. sausio 10 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas Nr. VA-3/1B-17 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. VA-97/1B-553 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”, kuriuo įtvirtinami šie pagrindiniai pakeitimai:
• pateikiama nuorodą į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nes 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą, nuo 2016 m. gegužės 1 d. yra negaliojantis;
• vietoj sąvokos „grįžtamoji procedūra” vartojama sąvoka „veiklos tęstinumo procedūra” ir ji apibrėžiama kaip Muitinės formalumų atlikimas, neveikiant Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemai arba asmens elektroninei taikomajai įrangai, pateikiant importo ir eksporto deklaracijas.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017 m. vasario 2 d. rašte Nr. (18.2-31-2) RM-3096.
Gyventojai galės paremti menininkus, turinčius paramos gavėjo statusą

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad nuo šių metų gyventojai paramos tikslu galės skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) meno kūrėjams (rašytojams, dailininkams, kompozitoriams, kt.), turintiems meno kūrėjo statusą bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – Kultūros ministerija) suteiktą paramos gavėjo statusą. Tokia parama nebus apmokestinama, ji privalės būti naudojama meno kūrybai ir turės būti apskaitoma.

„Nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėto pajamų mokesčio dalis kaip parama pasirinktiems meno kūrėjams pirmą kartą gali būti skiriama nuo jų 2016 m. gautų pajamų, Mokesčių inspekcijai iki gegužės 2 d. pateikus prašymą. Kad potencialiems paramos gavėjams nekiltų kliūčių gauti gyventojų paramą, svarbu, kad jie laiku pasirūpintų paramos gavėjo statusu. Įstatymo nustatyta tvarka meno kūrėjai įgyja teisę į paramą, kai Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje yra įregistruojami kaip paramos gavėjai”, – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė. VMI meno kūrėjams jau išsiuntė el. laiškus ir paragino dėl paramos gavėjo statuso įgijimo kreiptis į Kultūros ministeriją.

VMI atkreipia dėmesį, kad meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą iki vasario 20 d. priima Kultūros ministerija (el. paštu dmm@lrkm.lt arba adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius). Detalesnė informacija apie paramos gavėjo statuso suteikimą skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje adresu https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/paramos-gavejai. Paramos gavėjo statuso nespėjus įgyti laiku*, parama meno kūrėjams šiemet negalės būti skirta, paramos lėšų jie galės tikėtis tik kitąmet.

Duomenys apie meno kūrėjus, kuriems suteiktas paramos gavėjo statusas, kovo pradžioje bus paskelbti VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1.

Be meno kūrėjų, kaip ir iki šiol gyventojai, skirdami iki 2 proc. sumokėto GPM (teisės aktuose įtvirtinta nuostata, kad paramos dalyku negali būti sau pačiam skiriama iki 2 proc. pajamų mokesčio dalis), gali paremti pelno nesiekiančias organizacijas, pvz., labdaros ir paramos fondus, biudžetines įstaigas, asociacijas, kt. juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai, o skirdami iki 1 proc. sumokėto GPM – politines partijas. Tuo tikslu iki gegužės 2 d. Mokesčių inspekcijai gyventojas turi pateikti prašymą FR0512 (formos 3 versija) pervesti pajamų mokesčio dalį jo pasirinktiems gavėjams.

Lietuvos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LLPĮ) naujoje redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 2017 m. sausio 1 d., nustatyta, jog juridiniams asmenims ir meno kūrėjams gyventojų pervedama iki 2 proc. pajamų mokesčio dalis yra laikoma parama, gavėjai privalo atskirai tvarkyti gaunamos paramos apskaitą. Pelno nesiekiančios organizacijos gautą paramą ir jos panaudojimą turės deklaruoti Paramos gavimo bei panaudojimo metinėje ataskaitoje FR0478, kuri Mokesčių inspekcijai teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d. (iš gyventojų 2017 m. gautos paramos ir jos panaudojimo ataskaita turės būti pateikta kitąmet).

Pažymėtina, kad meno kūrėjai šios ataskaitos teikti neprivalės, jei per kalendorinius metus gautos paramos suma bus lygi arba mažesnė nei dvylikos minimalių mėnesinių algų (toliau – MMA, galiojusių tų metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d.) dydis, t.y., bus lygi arba mažesnė kaip 4 560 eurų **.

VMI duomenimis, šiuo metu yra daugiau nei 35, 4 tūkst. paramos gavėjų ir 35 politinės partijos, kurie gali gauti kaip paramą iki 2 proc. (politinės partijos – iki 1 proc.) gyventojų sumokėto pajamų mokesčio dalį; Kultūros ministerijos duomenis, šiuo metu 5311 gyventojų turi meno kūrėjo statusą, iš kurių tik apie 140 turi paramos gavėjo statusą. 2016 m. įvairioms pelno nesiekiančioms organizacijoms bei politinėms partijoms daugiau nei 550 tūkst. gyventojų iš viso skyrė per 16,5 mln. eurų paramos; paramą gavo apie 23,4 tūkst. paramos gavėjų.

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją apie paramos teikimą, taip pat kitais mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, sužinoti paskambinus Mokesčių informacijos centro (MIC) trumpuoju telefonu 1882; telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Daugiau informacijos apie 2017 m. mokesčių įstatymų pakeitimus -adresu http://www.vmi.lt/cms/verslui-bendrai/-/asset_publisher/da6CAWm8TgFA/content/2017-m-mokesciu-istatymu-pakeitimai.

*Parama meno kūrėjui pervedama, jei jis termino pateikti gyventojų prašymus (FR0512 formos) pabaigos dieną (t.y., gegužės 1 d.) bei pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turės įgijęs ne tik meno kūrėjo, bet ir paramos gavėjo statusą.
** Pavyzdys: meno kūrėjas 2017 m. gavo bendrą 4200 eurų sumą, kurią kaip paramą iki 2 proc. nuo sumokėto GPM jam skyrė šeimos nariai, draugai, kiti žmonės. 2017 m. sausio 1 d. MMA buvo 380 eurų, o menininko gauta paramos suma neviršijo LLPĮ nustatytos sumos – dvylikos MMA arba 4560 eurų (380 eurų x 12 mėn.), vadinasi, Paramos gavimo bei panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 kitąmet jam teikti nereikės.

www.verslaspolitika.lt, vmi.lt

Parašykite komentarą

Top