Jūs esate
Pagrindinis > Verslas > Siūloma įpareigoti savivaldybes tvarkyti sodininkų bendrijų kelius

Siūloma įpareigoti savivaldybes tvarkyti sodininkų bendrijų kelius

,,Aš manau, kad būtent Vietos savivaldos įstatymu būtų galima šiek tiek pradėti spręsti įsisenėjusią problemą. Dėl to ir gimė šis projektas“, – sakė parlamentaras Darius Ulickas.
,,Aš manau, kad būtent Vietos savivaldos įstatymu būtų galima šiek tiek pradėti spręsti įsisenėjusią problemą. Dėl to ir gimė šis projektas“, – sakė parlamentaras Darius Ulickas.

Gintautas KNIUKŠTA

Seimas svarstys Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio papildymo projektą Nr. XIIP-4415, kuriuo siūloma išplėsti savarankiškąsias savivaldybių funkcijas, įpareigojant jas prižiūrėti, taisyti, tiesti sodininkų bendrijų kelius ir gatves, organizuoti jose saugų eismą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto rengimą paskatino praktinės problemos, su kuriomis susiduriama norint perduoti savivaldybėms sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti.

Sodininkų bendrijos per pastaruosius porą dešimtmečių labai pasikeitė  – tai ne tik sodai, kuriuose žmonės poilsiauja, bet kuo toliau, tuo labiau ryškėja tendencija, kad sodai tampa nuolatiniais gyvenamaisiais kvartalais. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad savivaldybių teritorijose esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra turi būti įtraukta į savivaldybių savarankiškąsias funkcijas, kad būtų užtikrinta aptarnavimo infrastruktūra, tinkamai pasirūpinta gyventojų gerove.

Ryškėja tendencija, kad sodai tampa nuolatiniais gyvenamaisiais kvartalais.

Įstatymo projekto tikslas – teisiškai sureguliuoti nuostatas, kas privalo pasirūpinti sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra, taisymu, tiesimu ir saugaus eismo organizavimu. Siūlomas teisinis reglamentavimas aiškiai ir paprastai sureguliuotų sodininkų bendrijų kelių perdavimą savivaldybėms ir panaikintų šiuo metu esančią teisinę spragą, kai pagal LR sodininkų bendrijų įstatymą sodininkų bendrijos turi teisę perduoti tvarkyti ir prižiūrėti kelius (gatves), tačiau savivaldybės neturi pareigos priimti ir tvarkyti.

Akivaizdu, kad savivaldybių teritorijose esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra turi būti įtraukta į savivaldybių savarankiškąsias funkcijas, kad būtų užtikrinta aptarnavimo infrastruktūra ir tinkamai pasirūpinta gyventojų gerove. Gintauto Kniukštos nuotr.
Akivaizdu, kad savivaldybių teritorijose esančių sodininkų bendrijų kelių ir gatvių priežiūra turi būti įtraukta į savivaldybių savarankiškąsias funkcijas, kad būtų užtikrinta aptarnavimo infrastruktūra ir tinkamai pasirūpinta gyventojų gerove. Gintauto Kniukštos nuotr.

Įstatymo projektą parengė ir inicijavo Seimo narys Darius Ulickas. „Šiuo pro­jek­tu no­rė­čiau pa­pil­dy­ti Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 6 strai­ps­nį 44 punk­tu, ku­ris skam­ba taip: „So­di­nin­kų ben­dri­jų ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ra, tai­sy­mas, tie­si­mas ir sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mas; 2 straips­nis. 44 punk­tą lai­ky­ti 45. Kadangi įstatymo leidėjas prieš daugiau negu 20 metų suteikė teisę kurtis gyvenamosioms teritorijoms sodininkų bendrijose, tai reikia taip pat prisiimti savo atsakomybę“, – pristatydamas projektą sakė Seimo narys Darius Ulickas.

Seimo narys  K. Grybauskas teigė, kad  da­lis so­dų ta­po gy­ve­na­mo­sio­mis te­ri­to­ri­jo­mis, ir da­bar sa­vi­val­dai, kad įvyk­dy­tų tai, rei­kia tik­rai ne­ma­žai pi­ni­gų.

„Ar nu­ma­to­me kri­te­ri­jus, ku­riais re­mian­tis sa­vi­val­da vis dėl­to tu­rė­tų pri­im­ti, nes aš ma­nau, kad da­lis sa­vi­val­dy­bių ne­su­tiks pri­im­ti tų ke­lių, taip pro­ce­sas la­bai už­truks? Ir dar. Ar nu­ma­to­te ga­li­my­bę, kad ben­dri­jos, sa­vi­val­da ir žmo­nės ga­lė­tų ko­o­pe­ruo­ti pi­ni­gė­lius, ta­da gal ta ke­lių prie­žiū­ra ir vi­sa ki­ta ki­taip bū­tų spren­džia­ma“? – klausimai Dariui Ulickui.

Jis atsakė, kad  tik­rai šian­dien  ko­o­pe­ruo­tis būtina, ir ne­bū­ti­nai tik so­di­nin­kų ben­dri­jos, bet ir ke­lių, ku­rie yra sa­vi­val­dy­bės, gy­ven­to­jai pri­si­de­da sa­vo lė­šo­mis.

Anot parlamentaro,  dalis sa­vi­val­dy­bių  jau  tu­ri so­dų ben­dri­jų rė­mi­mo pro­gra­mas. Ta veik­la yra, ga­li­ma sakyti, mė­gė­jiš­ka. Pri­ėmus šias įsta­ty­mo pa­tai­sas, sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų tei­si­nį pa­grin­dą pri­žiū­rė­ti, ties­ti ir rū­pin­tis eis­mo sau­gu­mu tuo­se ke­liuo­se, gat­vė­se, ku­rie yra so­di­nin­kų ben­dri­jų te­ri­to­ri­jo­je.

Seimo narys A. Palionis pastebėjo, kad no­rint kelius pri­žiū­rė­ti, rei­kia ži­no­ti jų plo­tį ir il­gį. Anot jo, kelius iš kaž­ko­kių pi­ni­gų rei­kės pri­žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti.

Anot D. Ulicko, aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te aiškiai pa­ra­šy­ta, kad ne­rei­kės pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų, nes biu­dže­tas yra toks, koks yra. „Aš ma­nau, kad ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ir Sei­mas, at­si­žvelg­da­mi į at­si­ra­du­sią nau­ją funk­ci­ją, tik­rai skirs dau­giau sa­vi­val­dy­bėms lė­šų šiai funk­ci­jai įgy­ven­din­ti, bent jau iš da­lies įgy­ven­din­ti“, – sakė parlamentaras.

Darius Ulickas atsakė į klausimą ir dėl So­di­nin­kų ben­dri­jų įsta­ty­mo 6 straips­nio įgy­ven­di­ni­mo. „Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja bu­vo įpa­rei­go­ta pa­ruoš­ti ke­lių ir gat­vių per­da­vi­mo tvar­ką. Mi­nis­te­ri­ja tą dar­bą pa­da­rė, ta­čiau dėl ne­pa­aiš­ki­na­mų prie­žas­čių Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris at­me­tė jų pro­gra­mą ir ne­pa­siū­lė jo­kios ki­tos iš­ei­ties. Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas gruo­džio mė­ne­sį pri­ėmė nu­ta­ri­mą, kad Ke­lių įsta­ty­mu bū­tų reg­la­men­tuo­ta ši tvar­ka, bet iki šios die­nos įsta­ty­mo pro­jek­to nė­ra.  Aš manau, kad  bū­tent  Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu bū­tų ga­li­ma šiek tiek pra­dė­ti spręs­ti įsisenėjusią problemą. Dėl to ir gi­mė šis pro­jek­tas,“ – sakė Darius Ulickas.

„Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ne­gi jūs ma­no­te, kad čia sė­di nai­vuo­lių bri­ga­da ir ne­ži­no, ką tai reiš­kia ke­lio tie­si­mas? Ta­da pa­sa­ky­ki­te man, kiek žvyr­ke­lių yra mies­tuo­se, pa­sa­ky­ki­te, kiek ki­lo­met­rų. Pir­miau­sia gal ten su­tvar­ko­me, o pas­kui per­si­ke­lia­me į ben­dri­ją? Ir jūs man ne­įro­dy­si­te, kad tam ne­rei­kia pi­ni­gų. Iš kur ta sa­vi­val­da gaus, jei­gu jai ne­bus pa­pil­do­mai ski­ria­ma pi­ni­gų? Aš ži­nau, kiek kai­nuo­ja ke­liai, ką jūs pa­sa­kas pa­sa­ko­ja­te! Siū­lau ne­bal­suo­ti už to­kį įsta­ty­mą“, – įstatymo projektu piktinosi Seimo narė V. M. Čigrijienė.

„Tik­rai aš ne­ma­nau, kad čia sė­di vi­siš­kai nai­vuo­liai, ta­čiau jūs tur­būt ir­gi ne­sa­te vi­siš­ka nai­vuo­lė ir ne­ma­no­te, kad ka­da nors Lie­tu­vo­je bus vi­si žvyr­ke­liai – ir mies­tuo­se, ir kai­muo­se – iš­as­fal­tuo­ti. Ir aš ne­no­rė­čiau iš­skir­ti mies­tie­čių ar kai­mie­čių, ar žmo­nių, gy­ve­nan­čių so­dų ben­dri­jo­se, jie vi­si tu­ri to­kią pa­čią tei­sę į gy­ve­ni­mo ge­ro­vę. Ka­dan­gi įsta­ty­mo lei­dė­jas prieš dau­giau ne­gu 20 me­tų su­tei­kė tei­sę kur­tis gy­ve­na­mo­sioms te­ri­to­ri­joms so­di­nin­kų ben­dri­jo­se, tai rei­kia taip pat pri­si­im­ti sa­vo at­sa­ko­my­bę“, – į repliką atsakė Darius Ulickas.

Seimo narys P. Urbšys sakė, kad  įsta­ty­mo projekto pateikėjas pa­sa­kė es­mi­nį da­ly­ką. „Iš tik­rų­jų mes ne­tu­ri­me dis­kri­mi­nuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, nes  jei­gu bu­vo spren­di­mai, kad so­duo­se ga­li gy­ven­ti žmo­nės, ir šiandien tai – faktas, – da­bar tu­ri­me iš­ti­sus pri­va­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lus so­duo­se.  Ko­dėl sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, pa­vyz­džiui, par­ko ke­liu­kas tai jau yra sa­vi­val­dy­bei rū­pi­mas klau­si­mas, bet tas pats ke­lias, ku­riuo nau­do­ja­si tos pa­čios sa­vi­val­dy­bės žmo­nės so­duo­se, tai jau nė­ra tos sa­vi­val­dy­bės klau­si­mas?“, – kalbėjo P. Urbšys.

Jis išsakė savo nuomonę ir dėl kelių in­ven­to­ri­za­vi­mo. Anot P. Urbšio, mies­tuo­se tvarkomos net ne­in­ven­to­ri­zuo­tos gat­vės. „Su­pran­tu, kad sa­vi­val­dy­bė pa­ti spręs, kur jai skir­ti pri­ori­te­tus. Bet tam, kad ji nu­spręs­tų, rei­ka­lin­ga to­kia įsta­ty­mo nuo­sta­ta, kad ji ga­lė­tų pa­ten­kin­ti bū­tent sa­vi­val­dy­bė­se gy­ve­nan­čių so­dų gy­ven­to­jų po­rei­kius. Mes su­tei­ki­me tą ga­li­my­bę“, – sakė Seimo narys.

Po pateikimo projektui pritarė 46, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 3 Seimo nariai. Šiam klausimui svarstyti pagrindiniu paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, projektą plenariniame posėdyje numatoma svarstyti Seimo rudens sesijoje.

Parašykite komentarą

Top