Jūs esate
Pagrindinis > Verslas > Stringa strateginio valstybės projekto įgyvendinimas

Stringa strateginio valstybės projekto įgyvendinimas

Gintautas KNIUKŠTA

Kodėl AB ,,Klaipėdos nafta“, statančiai suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, neleista pasirašyti sutarties su konkurso, skirto tiesti 20 kilometrų dujotiekio atšaką, laimėtojais –  ,,Kauno dujotiekio statybos“ ir ,,Šiaulių dujotiekio statybos“ konsorciumu?

Vokietijos įmonė ,,PPS Pipeline systems GmbH“ pareiškė pretenzijas, kad šiame konkurse lietuviai ją įveikė neteisėtai, ir žūtbūt siekia laimėti pirkimą bei patys tiesti minėtą atšaką, net jei tokia konkurso eiga prasilenktų su teisės aktų reikalavimais.

Nustačiusi formalų pažeidimą konkurso procedūrose, Viešųjų pirkimų tarnyba konkurso rezultatus panaikino. O kas toliau? Perkančioji organizacija turi spręsti didžiulę dilemą – kokį sprendimą bepriimtų, greičiausiai jis bus lydimas tolesnių konkurso dalyvių pretenzijų ir teisminių procesų, o valstybei svarbaus objekto įgyvendinimo terminas tiksi. 

Pralaimėtojų apmaudas

AB „Klaipėdos nafta“ vykdo Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos darbų konkursą, kurio darbai būtini įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. 2012 m. gruodžio 20 d. jau buvo nustatytas pirkimo laimėtojas, tačiau konkurso rezultatai panaikinti ir projekto baigtis nėra aiški.

AB „Kauno dujotiekio statyba“  ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumas bei ,,PPS Pipeline systems GmbH“ dalyvavo AB „Klaipėdos nafta“ skelbiamų derybų būdu vykdytame pirkime „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbai“ .

Įvykdžius visas pirkimo dokumentuose numatytas procedūras ir po antro derybų turo tiekėjams  pateikus galutinius pasiūlymus, 2012 m. gruodžio 20 d. posėdyje perkančioji organizacija atplėšė tiekėjų vokus su galutiniais pasiūlymais pirkimui bei įvertinusi galutinius pasiūlymus, sudarė pasiūlymų eilę ir nustatė, kad pirkimą laimėjo konsorciumas.

,,PPS Pipeline systems GmbH“, nesutikdama su galutiniais rezultatais, perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kad pirkime nebuvo laikytasi LR Viešųjų pirkimų įstatyme bei pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, nors pagal tuos pačius abiems tiekėjams vienodai taikytus reikalavimus pasiūlymą pateikė ir pati ,,PPS Pipeline systems GmbH“. ,,PPS Pipeline systems GmbH“, nesutikdama su pretenzijos atmetimu, kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, taip pat į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl to, kad pirkimas galėjo būti vykdomas pažeidžiant LR viešųjų pirkimų įstatymą. Tačiau po ieškinio pateikimo teismui bei viešai žiniasklaidos priemonėse paviešintos informacijos apie tariamus jos interesų pažeidimus,  ,,PPS Pipeline Systems GmbH“ po dviejų dienų nuo ieškinio pareiškimo dienos Klaipėdos apygardos teismo jau pareikalavo stabdyti bylos nagrinėjimą. Neatmestina galimybė, jog tokiu būdu ,,PPS Pipeline systems GmbH“ siekė išvengti sąžiningo, objektyvaus teisminio proceso, kurio metu galėjo paaiškėti, jog vokiečių kompanijos teisės ir interesai nebuvo pažeisti, o ieškinys būtų atmestas.

Įsikišo Viešųjų pirkimų tarnyba, bet aiškumo nepadaugėjo

Tokie „PPS Pipeline Systems GmbH“ veiksmai ir strategija vengti operatyvaus bylos nagrinėjimo yra tarsi sutapimas, kadangi jau vasario 8 dieną Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), nepaisydama vykstančio teisminio ginčo, pareiškė, kad, pakeisdama galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijus, perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir nesilaikė savo pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, nors minėti pakeitimai buvo derybų su abiem tiekėjais dalykas ir paskelbti viešai.

Atsižvelgdama į tai, Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo AB „Klaipėdos nafta“ panaikinti įstatymo nuostatas pažeidžiančius sprendimus ir raštu informuoti tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Vykdydama VPT sprendimą, perkančioji organizacija panaikino visus savo sprendimus nuo momento, kai buvo nuspręsta pakeisti galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijus, iki dienos, kai buvo paskelbtas šio pirkimo laimėtojas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad VPT sprendimui dėl pirkimo rezultatų panaikinimo turėjo įtakos pirkime nedalyvavusios ir net pirminės paraiškos nepateikusios bendrovės „Friedrich Vorwerk“ skundas (VPT sprendimą priėmė atkreipdama dėmesį į galimus suinteresuotus dalyvius, kurie galbūt būtų dalyvavę pirkime). Pažymėtina, kad konkurso sąlygos prieš teikiant pasiūlymus tiek ,,PPS Pipeline systems GmbH“, tiek ir konkurse nedalyvavusiai kompanijai ,,Friedriech Vorwerk“ buvo puikiai žinomos, kadangi laikantis teisės aktų reikalavimų buvo viešai paskelbtos.  Be to, minėtą skundą pateikusi bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su ieškinį teismui pateikusia ,,PPS Pipeline systems GmbH“. Todėl akivaizdu, jog aplinkybė, kad skundai pasipylė po konkurso rezultatų paaiškėjimo, yra neatsitiktinė ir parodo, jog konkurso dalyvis visomis įmanomomis priemonėmis nesąžiningai siekia sužlugdyti konkursą ir ginčyti sprendimus net praleidęs teisės aktuose nustatytus terminus.

Būtina įvertinti, kad yra kvestionuotini ir VPT bei pralaimėtojų nuogąstavimai, jog sprendimas pasiūlymus vertinti tik pagal kainą (kai iš pradžių buvo numatyta ir darbų atlikimo terminą įtaka vertinimo rezultatams), apribojo galimybes dalyvauti konkurse potencialiems dalyviams ar kažkaip galėjo pažeisti pralaimėjusio dalyvio interesus. AB „Klaipėdos nafta“ buvo aiškiai nurodžiusi, kad darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip 2014 m. spalio 1 d., o aplinkybės, kad darbai galėtų būti baigiami mėnesiu ar dviem anksčiau, tęsiantis pato situacijai konkurse, yra vis mažiau tikėtina. Todėl neatmestinas variantas, kad pirkime viską atlikus pagal įstatymo raidę ir pakartotinai, darbai vis tiek bus atlikti tuo pačiu vėliausiai leistinu terminu, o laimėtojo kandidatūra priklausys nuo to, ar „nuskriaustasis dalyvis“ sugebės tinkamai pasinaudoti atskleista konfidencialia komercine konsorciumo pasiūlymo informacija.

Čia būtina pažymėti, kad pirkime, vykdomame skelbiamų derybų būdu, yra taikomas esminis reikalavimas užtikrinti tiekėjų pasiūlymų sąlygų ir ypač kainų konfidencialumą. Šiuo atveju jau yra paskelbtos pirminės ,,PPS Pipeline systems GmbH“ bei konsorciumo pasiūlymų kainos, taip pat pirkimą laimėjusio konsorciumo galutinio pasiūlymo kaina. Tad nenuostabu, jog VPT įpareigojimu panaikinus pirkimo rezultatus, ,,PPS Pipeline systems GmbH“ siekia iš naujo derėtis dėl visų pasiūlymo sąlygų ir kainos.

Tad kokia perspektyva?

AB ,,Klaipėdos nafta“ akcijų paketą valdančiai valstybei (akcininko teises įgyvendinančioms institucijoms) konkursas dėl SGD dujotiekio jungties projektavimo ir statybos abejonių nesukėlė. Tačiau, kadangi VPT įpareigojo AB ,,Klaipėdos nafta“ atnaujinti derybų būdu vykdomą pirkimą, konkursą laimėjusi AB ,,Kauno dujotiekio statyba“ kreipėsi į tam tikras Lietuvos Respublikos institucijas, išreikšdama susirūpinimą dėl valstybinės reikšmės SGD terminalo projekto įgyvendinimo – t.y. dėl nesąžiningų trečiųjų asmenų veiksmų bei numatomų atnaujinti  pirkimo procedūrų teisėtumo, galinčių neigiamai paveikti nacionalinės energetikos užtikrinimui svarbaus projekto įgyvendinimą.

Taigi, sutartis konkurso su laimėtoju nebuvo sudaryta, o vietoj to buvo panaikinti pirkimo rezultatai, todėl AB ,,Kauno dujotiekio statyba“ generalinis direktorius Henrikas Bartusevičius nuogąstauja, kad šis pirkimas gali būti sužlugdytas būtent dėl pirkime dalyvaujančio kito tiekėjo ,,PPS Pipeline systems GmbH“ ir su juo susijusių subjektų kryptingų ir galimai nesąžiningų veiksmų.

Toks susirūpinimas pagrįstastuo, kad  minėtas užsienio tiekėjas visais įmanomais veiksmais skundžia tiek „Klaipėdos nafta“ priimtus sprendimus, tiek nesąžiningai kvestionuoja konkurso laimėtojo pajėgumą ir galimybes įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, nors dėl to AB ,,Klaipėdos nafta“ ir jos teisiniams konsultantams nekilo jokių abejonių. Tuo tarpu projekto įgyvendinimui laiko vis mažėja. Tad būtų nenuostabu, jei ,,PPS Pipeline systems GmbH“ net ir nelaimėjus konkurso (ar teismų karuselės metu praradus tokį suinteresuotumą), AB „Klaipėdos nafta“ laiku neįgyvendins projekto, o konkurso laimėtojas, kas juo betaptų, turės spręsti, ar galės prisiimti įsipareigojimus įvykdyti darbus terminais, kurie buvo numatyti pagal sutartį, kuri turėjo būti pasirašyta šių metų sausio pradžioje.

Tad sėkminga projekto eiga priklausys nuo „Klaipėdos nafta“ bei valstybės institucijų veiksmų strategijos tinkamumo ir teisminių ginčų dėl vykdomo konkurso tikimybės minimizavimo. Viena vertus, reikia užtikrinti teisės aktų formalių reikalavimų įgyvendinimą, o, kita vertus, suderinti skirtingus suinteresuotų derybinių pusių interesus.

Parašykite komentarą

Top