Jūs esate
Pagrindinis > in English > Politics > Kaip gyvens Neringos savivaldybė šiemet

Kaip gyvens Neringos savivaldybė šiemet

PAJAMOS

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, kurio 6 priede Savivaldybei numatomas finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos.

Neringos savivaldybei numatomas finansinis rodiklis – prognozuojamos gauti pajamos – 6787,0 tūkst. Eur, iš jų: 6263,0 tūkst. Eur – gyventojų pajamų mokestis, 515,0 tūkst. Eur – pajamos ir mokesčiai iš turto ir 9,0 tūkst. Eur – kitos pajamos ir rinkliavos.

Skaičiuojant šį rodiklį, neįskaitomos savivaldybės biudžetinių įstaigų gaunamos pajamos, vietinės rinkliavos, pajamos iš turto realizavimo bei pajamos priskirtos pagal savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymą. Lyginant su nustatytomis 2019 m. biudžeto pajamomis (6599,0 tūkst. Eur), 2020 m. pajamos didėja 2,77 proc. arba 188,0 tūkst. Eur.

Minėtu įstatymu patvirtinta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 46,21 procento (2019 m. patvirtinta 46,88 procento), kurią sudaro pastovioji dalis – 42,84 procento (2019 m. patvirtinta 42,78 procento) ir kintamoji dalis – 3,1 procento (2019 m. patvirtinta 4,1 procento).

Neringos savivaldybei numatyta (GPM kintamoji dalis):
29,0 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti;
20,0 tūkst. Eur – minimaliajai mėnesinei algai padidinti;
27,0 tūkst. Eur – kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;
65,0 tūkst. Eur – pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti;
34,0 tūkst. Eur – mažiausiems koeficientams padidinti dirbantiems pagal darbo sutartį;
23,0 tūkst. Eur – verslo plėtros sąlygoms gerinti;
10,0 tūkst. Eur – mažinamos perduotos lėšos pagal teisės aktus funkcijoms.

Kintamoji GPM dalis mūsų savivaldybei skiriama išlaidų pokyčiams kompensuoti dėl Seimo ir Vyriausybės priimtų sprendimų: Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu įgyvendinti, minimaliajai mėnesinei algai padidinti, pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, mažiausiems koeficientams padidinti dirbantiems pagal darbo sutartis ir verslo plėtros sąlygoms gerinti.

Nauja tai, kad 2020 m. savivaldybėms planuojama skirti dalį GPM verslo plėtros sąlygoms gerinti. Savivaldybės nurodytas sumas verslo plėtros sąlygoms gerinti naudoja su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą.

Neringos savivaldybei 2020 metams nustatytas prognozuojamas gyventojų pajamų mokestis 6263,0 tūkst. Eur, kuris didesnis 192,0 tūkst. Eur lyginant su 2019 metais (6071,0 tūkst. Eur). Gyventojų pajamų mokesčio pajamos sudaro 57,9 procento visų biudžeto pajamų.

Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto planuojamos pajamos – 10816,3 tūkst. Eur ir 2359,6 tūkst. Eur (apyvartinių lėšų 2020 m. sausio 1 d. likutis) kiti finansavimo šaltiniai. Savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamos planuojamos 1127,6 tūkst. Eur didesnės, lyginant su patvirtintomis 2019 metais.

siandien.info

Parašykite komentarą

Top