Jūs esate
Pagrindinis > Pradžia > J. Miliaus atleidimas neprieštarauja Konstitucijai

J. Miliaus atleidimas neprieštarauja Konstitucijai

Ar buvusio Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo Jono Miliaus atleidimo aplinkybės neprieštarauja Konstitucijai.

Į šį teismą pernai balandį kreipėsi Vilniaus apygardos administracinis teismas. Jis praneša, kad vyriausybei pasitarime svarstant J. Miliaus veiklos ataskaitą, jai nebuvo pritarta nesant ministrų kvorumo. Teisėsauga J. Miliui yra pateikusi įtarimus piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu.

Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria įtarimus, kad šaldytus maisto produktus gaminanti Kauno bendrovė „Judex“ per parlamentarą Petrą Gražulį siekė paveikti tarnybą, jog ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. J. Milius savo kaltę kategoriškai neigia. Šiuo metu tarnybai vadovauja Darius Remeika.

Konstitucinis Teismas pripažino, kad Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ (toliau – Vyriausybės nutarimas) neprieštarauja Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio 9 dalies 7 punktui, 37 straipsnio 1 daliai, 41 straipsnio 1 daliai.
Taip pat Konstitucinis Teismas pripažino, kad Vyriausybės įstatymo 411 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad Vyriausybės sprendimai ir Vyriausybės rezoliucijos priimami Vyriausybės pasitarime dalyvaujančių Vyriausybės narių, o ne visų Vyriausybės narių balsų dauguma, prieštarauja Konstitucijos 95 straipsnio 1 daliai.

Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas taip pat nutraukė bylos dalį, kurioje pareiškėjas prašė ištirti, ar Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“ neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas sprendžia, ar Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams, o minėtas sprendimas nėra Vyriausybės aktas, jame užfiksuota Vyriausybės pasitarime dalyvavusių Vyriausybės narių preliminari pozicija, neišreiškianti Vyriausybės, kaip kolegialios vykdomosios valdžios institucijos, valios. Todėl šis pasitarimo protokole įrašytas sprendimas nėra Konstitucinio Teismo tyrimo dalykas ir ši bylos dalis nutraukta.

Pareiškėjas abejones dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties nurodytoms Konstitucijos ir Vyriausybės įstatymo nuostatoms iš esmės grindė tuo, kad, pasak pareiškėjo, Vyriausybė, nepaisydama konstitucinio reikalavimo visus Konstitucijoje ir įstatymuose Vyriausybės kompetencijai priskirtus valstybės valdymo reikalus spręsti Vyriausybės posėdžiuose priimant nutarimus, o ne kitos rūšies aktus, J. Milių iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų atleido nepritarusi jo veiklos ataskaitai ne Vyriausybės nutarimu, o Vyriausybės pasitarimo protokole įrašytu sprendimu. Pareiškėjas taip pat teigė, kad tokiu būdu Vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nustatytus Konstitucijoje ir įstatymuose.

Konstitucinis Teismas nutarime pažymėjo, kad ir pagal Konstituciją, ir pagal Vyriausybės įstatymą valstybės valdymo reikalus Vyriausybė sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, kaip Vyriausybės įstaigai vadovaujančio valstybės pareigūno, veiklos vertinimas, kaip ir jo atleidimas iš pareigų, tiek pagal Konstituciją, tiek pagal įstatymus, yra valstybės valdymo reikalas.

Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį, jog iš Konstitucijos viršenybės principo kyla reikalavimas, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o teisėkūros subjektai, taip pat Vyriausybė, teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų, Vyriausybės priimami poįstatyminiai teisės aktai turi neprieštarauti Konstitucijai ir įstatymams.

Konstitucinis Teismas nutarime konstatavo, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus atleidimo iš pareigų teisinis pagrindas yra Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio 9 dalies 7 punktas, pagal kurį Vyriausybės įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų, kai Vyriausybė nepritaria jo veiklos ataskaitai. Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad šioje Vyriausybės įstatymo nuostatoje nėra reikalavimo būtinai abu klausimus spręsti atskirais Vyriausybės nutarimais.

Konstitucinis Teismas taip pat pastebėjo, kad ginčytas Vyriausybės nutarimas priimtas atsižvelgiant į minėtą Vyriausybės pasitarimo protokolo įrašą, kuriame buvo fiksuota preliminari Vyriausybės pasitarime dalyvavusių Vyriausybės narių pozicija neigiamai vertinti J. Miliaus pateiktą ataskaitą.

Todėl Vyriausybės nutarimas vertintinas ir kaip išreiškiantis Vyriausybės valią neigiamai vertinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus ataskaitą, ir kaip dėl šios priežasties atleisti J. Milių iš šių pareigų. Šitaip suprantant Vyriausybės nutarimą nėra pagrindo teigti, kad valstybės valdymo reikalai – veiklos ataskaitos vertinimas ir su juo susijęs J. Miliaus atleidimas iš pareigų – buvo spręsti ne Vyriausybės posėdyje, ne priimant nutarimą. Taip pat nėra pagrindo teigti, kad tai buvo padaryta ne visų Vyriausybės narių balsų dauguma.

Konstitucinis Teismas kartu pažymėjo, kad Vyriausybė, priimdama šį sprendimą, kartu atsižvelgė į visą bylos medžiagą, t.y. ne tik į pateiktą veiklos ataskaitą, bet ir į Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos vertinimo analizę, kitą Vyriausybės disponuotą medžiagą.

Konstitucinis Teismas šioje konstitucinės justicijos byloje, be kita ko pažymėjo, kad konstitucinis atsakingo valdymo principas, aiškinamas kartu su Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms imperatyvu, suponuoja teisėkūros procedūrų viešumo ir skaidrumo reikalavimus, kurių privalo laikytis valstybės valdžią įgyvendinančios institucijos.

Vyriausybė, spręsdama valstybės valdymo reikalus, negali viršyti jai Konstitucijos ir įstatymų suteiktų įgaliojimų, juos įgyvendindama privalo laikytis iš Konstitucijos kylančių teisėkūros procedūrų viešumo ir skaidrumo reikalavimų, priimti teisėtus ir pagrįstus teisės aktus (jie turi būti paremti aukštesnės galios teisės aktų nuostatomis, aiškūs, racionaliai motyvuoti ir kt.).

Konstitucinis Teismas nutarime atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas neprašė išaiškinti, ar Vyriausybė pagrįstai nepritarė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus veiklos ataskaitai. Konstitucinis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad faktinių aplinkybių ir duomenų, kurie yra pagrindas neskirti asmenų į tam tikras pareigas, atleisti juos iš tam tikrų pareigų (kaip ir šios bylos kontekste – neigiamai vertinti tam tikro valstybės pareigūno veiklą), tyrimas pirmiausia yra administracinę bylą nagrinėjančio teismo kompetencijos dalykas.

Konstitucinis Teismas, tirdamas šią konstitucinės justicijos bylą, atkreipė dėmesį, kad pagal Konstituciją Vyriausybė, spręsdama valstybės valdymo reikalus, gali priimti nutarimus, taip pat sprendimus ir rezoliucijas (dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus pagal Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 4 straipsnį).

Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas bylą nustatė, kad pagal Vyriausybės įstatymo 411 straipsnio 1 dalį, tokie sprendimai ir rezoliucijos dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus gali būti priimti nebūtinai visų Vyriausybės narių dauguma, o pasitarime dalyvaujančių Vyriausybės narių dauguma.

Atsižvelgdamas į tai, kad pasiūlymai priimti Europos Sąjungos teisės aktus taip pat yra valstybės valdymo klausimas, taip pat į Vyriausybės, kaip vykdomosios valdžios kolegialios institucijos, konstitucinę prigimtį, į iš Konstitucijoje įtvirtinto demokratinio sprendimų priėmimo principo kylantį reikalavimą kolegialioms valstybės institucijoms priimti sprendimus balsų dauguma, Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją aktas, kuris priimtas sprendžiant valstybės valdymo reikalus ne visų Vyriausybės narių balsų dauguma, negali būti laikomas Vyriausybės, kaip vykdomosios valdžios kolegialios institucijos, valios išraiška.

Todėl Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 4 straipsnyje nurodytų Vyriausybės sprendimų ir rezoliucijų priėmimui taikytina Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta visų Vyriausybės narių balsų daugumos taisyklė.

SIANDIEN.info, Konstitucinio teismo inf.

Parašykite komentarą

Top