Jūs esate
Pagrindinis > Interviu > Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas Boruta – nuoseklus kovotojas už Lietuvos valstybės ir tikėjimo laisvę

Telšių vyskupas emeritas Jonas Algimantas Boruta – nuoseklus kovotojas už Lietuvos valstybės ir tikėjimo laisvę

dr. Jonas Algimantas Boruta

dr. Jonas Algimantas Boruta / BNS nuotr.

Eidamas 78-uosius metus, mirė Telšių vyskupas emeritas dr. Jonas Algimantas Boruta.

J. A. Boruta gimė 1944 metų spalio 11 dieną Kaune. Baigęs mokyklą jis bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios ir nebuvo priimtas. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto (VU) Fizikos ir matematikos fakultetą.

1970-aisiais studijas baigė, o po 5 metų pradėjo teologijos studijas pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčioje vyskupas Julijonas Steponavičius slapta jam suteikė kunigystės šventimus. Tais pačiais metais J. Boruta išvažiavo į Chmelnickio miestą Ukrainoje ten dirbusiam kunigui jėzuitui Vytautui Merkiui padėti sielovadoje, bet po kelių mėnesių buvo priverstas grįžti į Lietuvą.

Pogrindyje palaikė plačius ryšius su dvasininkais, ugdė seminaristus jėzuitus, vedė rekolekcijas įvairiose Lietuvos parapijose, taip pat – vienuolėms ir kunigams.

1989 m. birželio 2 d. davė iškilminguosius įžadus Jėzaus (jėzuitų) Draugijoje ir jos generalinio paskirtas Lietuvos (vėliau – Lietuvos ir Latvijos) jėzuitų provincijos vyresniuoju – provincijolu. Pasibaigus provincijolo kadencijai, 1995 m. rugpjūčio 22 d. Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis patikėjo šias pareigas dar trejiems metams.

J. Borutai vadovaujant jėzuitų provincijai, atkurtos Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos, atstatytos Šiaulių, Kauno, Vilniaus jėzuitų bažnyčios, čia vėl atkurta sielovada.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II Joną Borutą paskyrė Telšių vyskupu.

1992 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, o 1998 m. – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

2021 m. tapo Laisvės premijos laureatu.

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė reiškia užuojautą dėl Telšių vyskupo emerito, vieno iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos redaktorių, praėjusių metų Laisvės premijos laureato dr. Jono Algimanto Borutos mirties.

ELTA nuotrauka.

„Tai skaudi iškilios asmenybės, intelektualo, nuoseklaus kovotojo už Lietuvos valstybės ir tikėjimo laisvę netektis. Simboliška, kad Jonas Boruta, po slapta sovietmečiu suteiktų kunigystės šventimų, sielovadinį darbą pradėjo dabar didvyriškai kovojančios Ukrainos teritorijoje. Jam teko imtis pavojingo ir atsakingo „Kronikos“ redagavimo darbo, stengiantis, kad pogrindinė leidyba nenutrūktų, taip pat atsakomybė vadovauti Lietuvos Jėzaus draugijai ir atkurtos Lietuvos katalikų mokslų akademijos valdybai.

Noriu išreikšti nuoširdžią užuojautą vyskupo Jono Borutos artimiesiems ir bendražygiams.  Visi netekome ne tik išmintingo dvasininko, bet ir mokslininko intelektualo, daug prisidėjusio prie atkurtos Lietuvos stiprinimo“, – sakoma premjerės užuojautoje.     

Parašykite komentarą

Top