Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Vyriausybės valanda: apie ką ministrai kalbasi su Seimo nariais

Vyriausybės valanda: apie ką ministrai kalbasi su Seimo nariais

„Verslas ir politika“ pristato premjero ir ministrų atsakymus į Seimo narių klausimus  (2016 04 07)

PIRMININKAS. Pa­gal mū­sų dar­bo­tvarkę – Vy­riau­sy­bės va­lan­da. (…) Minutė klausti. La­bai pra­šau mi­nist­rų per dvi mi­nu­tes spė­ti at­sa­ky­ti.

Andrius Kubilius.
Andrius Kubilius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis prem­je­re, aš no­riu pra­tęs­ti klau­si­mą. Sa­ky­ki­te, mi­nist­rą S. Skver­ne­lį, ku­ris, at­ro­do, ne­blo­gai dir­bo, jūs pa­siū­lė­te at­leis­ti, o me­luo­jan­tį mi­nist­rą K. Tre­čio­ką gi­nate, tuo tar­pu me­rą R. Ma­li­naus­ką iš par­ti­jos iš­me­tė­te. Čia kaž­kas keis­tai at­ro­do. Sa­ky­ki­te, ko­kiais kri­te­ri­jais rem­da­ma­sis jūs for­mu­luo­ja­te sa­vo po­žiū­rį į mi­nist­rų dar­bą? Ir kaip ver­ti­na­te že­mės ūkio mi­nist­rės V. Bal­trai­tie­nės dar­bą? Štai jai pa­val­di Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba ne­iš­li­pa iš skan­da­lų, pas­ku­ti­nis – su G. J. Fur­ma­na­vi­čiu­mi, bet bū­tų ga­li­ma ci­tuo­ti dar dau­gy­bę prieš tai bu­vu­sių skan­da­lų. Mil­tų pir­ki­mo agen­tū­ra – vėl­gi vi­siš­ki skan­da­lai. Pie­no ūkis suž­lug­dy­tas. Aš no­riu la­bai pa­pras­tai pa­klaus­ti. Ger­bia­ma­sis prem­je­re, jums tin­ka mi­nist­rės V. Bal­trai­tie­nės dar­bas?

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). La­bai trum­pas ir at­sa­ky­mas. Dėl vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro S. Skver­ne­lio jūs, ga­liu pa­sa­ky­ti, me­luo­ja­te. Me­luo­ja­te dėl to, kad kai ji­s pats ap­si­spren­dė da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, mes susitikome su po­nu R. Kar­baus­kiu ir po­nu S. Skver­ne­liu, ir po to bu­vo su­tar­ta, kad ji­s pui­kiai su­pran­ta, jog ar­tė­jant rin­ki­mams jis ne­ga­lės ei­ti tų pa­rei­gų. Bu­vo tie­siog ap­tar­ti ter­mi­nai, iki ka­da jis tu­rė­tų dirb­ti. Bet po to ter­mi­nas bu­vo šiek tiek pa­trum­pin­tas, nes kai ku­rie jo pa­ta­rė­jai pra­dė­jo po­li­ti­kuo­ti, ne­su­pras­da­mi, kad pa­tys už tai yra at­sa­kin­gi. Mes ge­ra­no­riš­kai ra­do­me spren­di­mą, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras iš dar­bo trau­kia­si tru­pu­tį anks­čiau,  jo­kios prie­var­tos ne­bu­vo tai­ko­ma.

Dėl po­no G. J. Fur­ma­na­vi­čiaus. Įvy­kis įvy­ko tik va­kar. Aš ma­nau, kad že­mės ūkio mi­nist­rė pa­sa­kys, ko­kie pri­im­ti spren­di­mai. Va­kar aš pa­pra­šiau, kad G. J. Fur­ma­na­vi­čius tik­rai nuo va­kar die­nos tų pa­rei­gų, ma­no nuo­mo­ne, ne­tu­rė­tų ei­ti ir lik­ti.

O dėl mil­tų pir­ki­mo, kiek ži­nau, – bu­vo su­stab­dy­ta. Že­mės ūkio mi­nist­re, pra­šom pra­tęs­ti.

V. BALTRAITIENĖ (DPF). Ga­liu dėl mil­tų, jei­gu taip va­di­na­te, at­sa­ky­ti. 2014 me­tais mes pa­tys iš­kė­lė­me ir pa­ma­tė­me, ko­kia yra pro­ble­ma, ir krei­pė­mės į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą, kad bū­tų nu­trauk­tas vi­sas pir­ki­mas. De­ja, ga­vo­me at­sa­ky­mą, de­ri­no­me, gal jis bu­vo tei­sin­gas, kad tai yra la­bai jaut­ri sri­tis, kad tik­rai rei­kia už­tik­rin­ti, kad bū­tų nu­pirk­ta, ir mes ga­vo­me Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos lei­di­mą pirk­ti.

Dėl šių me­tų pir­ki­mo no­riu pa­sa­ky­ti, kad pir­ki­mas nu­trauk­tas, jis ne­įvyk­dy­tas, su­tar­tis ne­pa­si­ra­šy­ta. Pa­tys krei­pė­mės į pro­ku­ra­tū­rą, ji pra­dė­jo ty­ri­mą. Ir jei­gu kas pik­tnau­džia­vo, tas ir bus nu­baus­tas. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, pa­tys kel­da­mi pro­ble­mas, mes su­si­lau­kia­me at­gal. Pa­gal jus rei­kė­tų tur­būt ty­lė­ti, nie­ko ne­sa­ky­ti – ty­liai, ra­miai, kad praei­tų vis­kas, kas vyks­ta ne­ge­ro.

Da­bar dėl G. J. Fur­ma­na­vi­čiaus. No­riu pa­sa­ky­ti, iš tie­sų bu­vo su­lai­ky­tas, yra pa­leis­tas. Šian­dien dar­be nė­ra, ne­ži­no­me, dėl ko­kių prie­žas­čių. Kal­bė­jo­mės su di­rek­to­re. Jei­gu ne­pa­si­ro­dys, bus at­leis­tas už pra­vaikš­tas, jei­gu pa­si­ro­dys, siū­ly­si­me pa­čiam pa­si­trauk­ti iš ši­tų pa­rei­gų. STT ne­pra­šo, kad bū­tų nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų, tik pa­reikš­ti jam įta­ri­mai.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba yra ta tar­ny­ba, kurioje yra la­bai daug įvairių in­te­re­sų, tiek po­li­ti­kų, drą­siai ga­liu pa­sa­ky­ti, tiek ver­sli­nin­kų, ypač Vil­niu­je. Ir ma­to­me, kas vyks­ta, ne be rei­ka­lo pra­dė­ta tiek iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. O šiuo at­ve­ju Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos spren­di­mas bu­vo pri­im­tas nei­gia­mas ver­slo at­žvil­giu. Bu­vo ne­leis­ta pra­dė­ti dar­bų, ne­leis­ta pra­dė­ti pro­jek­to. Jei­gu kaž­ką da­rė, tai da­rė pats G. J. Fur­ma­na­vi­čius. NŽT pri­ėmė tei­sin­gus spren­di­mus, ir NŽT ki­tiems dar­buo­to­jams nė­ra pa­teik­ta jo­kių kal­ti­ni­mų.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis prem­je­re, jūs taip ir ne­at­sa­kė­te į klau­si­mą, ar jums tin­ka mi­nist­rės dar­bas? Nes, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tos pro­ble­mos – dėl to, kad ši­tai sri­čiai va­do­vau­ja Dar­bo par­ti­ja, ku­rios „skaid­ru­mas“ yra ži­no­mas.

Aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti ki­to klau­si­mo. Štai šian­dien „Kau­no die­na“ skel­bia di­de­lį straips­nį, ana­li­ti­nį straips­nį apie ne­la­bai aiš­kų jū­sų duk­ros mai­ti­ni­mo ver­slą Birš­to­ne, kur brė­žia­mos są­sa­jos su so­cial­de­mok­ra­tų me­re N. Dir­gin­čie­ne ir su ži­no­mu kai­rių­jų pa­žiū­rų ga­na tur­tin­gu as­me­niu B. Frei­man­tu. Už 30 centų iš­si­nuo­mo­ta kvad­ra­ti­nis met­ras pa­tal­pų ir t. t., ir t. t. Aš no­riu jū­sų as­me­niš­kai pa­klaus­ti, ar jūs ap­ta­ri­nė­jo­te šį ver­slo pla­ną su pa­čiu B. Frei­man­tu? Ir an­tra ma­no klau­si­mo da­lis – ko­dėl, jū­sų ma­ny­mu, jū­sų duk­ra ši­to ver­slo ėmė­si Birš­to­ne, o ne Drus­ki­nin­kuo­se, kur taip pat val­do so­cial­de­mok­ra­tai?

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pa­gal jū­sų lo­gi­ką pastaruoju me­tu ir tam tik­rus ren­gia­mus stra­te­gi­nius pla­nus, kaip su­kom­pro­mi­tuo­ti Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką ar So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją, su­pran­tu, kad jau prem­je­ro nei duk­ra, nei ki­ti ar­ti­mie­ji tik­riau­siai ne­ga­li Lie­tu­vo­je dirb­ti ir už­si­im­ti tam tik­ra veik­la. Tai čia ma­no toks at­sa­ky­mas. Bet aš ga­liu pa­sa­ky­ti la­bai at­sa­kin­gai, kad rei­kė­jo… Bū­tų la­bai ge­rai, kad au­to­rius bū­tų pa­si­ra­šęs, kad yra už­sa­ko­ma­sis straips­nis. Ir tik­rai aš ne­ga­liu ko­men­tuo­ti tam tik­rų pri­ra­šy­tų pa­sa­kė­lių, nes ma­no duk­ra jau 10 mė­ne­sių au­gi­na duk­re­lę, ne­už­si­i­ma jo­kia veik­la. Aš ti­kiuo­si, kad ji tu­ri vi­sišką tei­sę ar Birš­to­ne, ar Drus­ki­nin­kuo­se, ar Pa­lan­go­je, ar Vil­niu­je vys­ty­ti tam tik­rą veik­lą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis prem­je­re, aš vėl prie že­mės ūkio rei­ka­lų no­rė­čiau grįž­ti. De­ja, mes ne­su­lau­kė­me Vy­riau­sy­bės jo­kių kon­kre­čių, re­a­lių siū­ly­mų, ku­rie pa­gel­bė­tų pie­ni­nin­kams, mū­sų ūki­nin­kams, at­si­dū­ru­siems itin sun­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, už­tat Sei­me pa­si­ro­do cha­o­tiš­kų ini­cia­ty­vų. Ko­dėl Vy­riau­sy­bė ne­re­a­guo­ja kon­kre­čiau? Ar že­mės ūkio mi­nist­rė, jū­sų ma­ny­mu, yra pa­jė­gi ką nors pa­siū­ly­ti to­je si­tu­a­ci­jo­je? Štai ir ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas nu­ma­to, kad jei­gu su­pir­kė­jai no­ri dau­giau kaip 3 proc. ma­žin­ti kai­nas, tu­ri su­de­rin­ti su že­mės ūkio mi­nist­rei pa­val­džia va­di­na­mą­ja ŽŪMPRA. De­ja, mes ne­ži­no­me, kaip tie de­ri­ni­mai vy­ko, bet kai­nos tik­rai dau­giau sumažėjo. Tai gar­sio­ji taip pat ŽŪMPRAʼos pro­duk­tų pir­ki­mo is­to­ri­ja. Ar tik­rai to ne per daug – kel­ti mi­nist­rės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą? (…) Ir, prem­je­re, ar jūs tie­siog ne­si­ti­ki­te, kad Dar­bo par­ti­ja bū­tų pa­jė­gi pa­siū­ly­ti ki­tą ge­res­nį kan­di­da­tą į mi­nist­rus?.. Ar ge­rai ver­ti­na­te da­bar­ti­nę mi­nist­rę?

Algirdas Butkevičius.
Algirdas Butkevičius. Adomo Mickevičiaus nuotrauka

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Mi­nist­rę ver­ti­nu la­bai ge­rai. Su­si­tvar­ko su jai ke­lia­mo­mis už­duo­ti­mis. Pir­miau­sia aš pa­pra­šy­čiau že­mės ūkio mi­nist­rę, kad in­di­vi­du­a­liai po­nui J. Raz­mai per­siųs­tų va­kar pri­sta­ty­tą vi­są at­lik­tą ana­li­zę ir pa­siū­ly­mus dėl pro­ble­mų, su­si­da­riu­sių pie­ni­nin­kys­tės sek­to­riu­je pa­teik­tų pa­siū­ly­mų. Pa­reng­tas la­bai di­džiu­lis do­ku­men­tų pa­ke­tas, kas bus da­ro­ma ir ar­ti­miau­siu me­tu, ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis, ir il­ga­lai­kė­je per­spek­ty­vo­je. Yra įver­tin­tos ir pie­no sek­to­riaus pro­ble­mos pa­sau­li­nė­je rin­ko­je, bet, mi­nist­re, gal ga­lė­tu­mė­te ke­le­tą min­čių da­bar ir jūs iš­dės­ty­ti, ką mes va­kar pri­ėmė­me ir kas ar­ti­miau­siu me­tu bus spren­džia­ma.

Bet no­riu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu pa­sau­li­nė­je pie­no rin­ko­je si­tu­a­ci­ja dar to­liau blo­gės… Jau šian­dien ry­te ga­vau ge­rą ži­nią, kad „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ su­mo­kės du kar­tus dau­giau di­vi­den­dų, ne­gu bu­vo su­pla­nuo­ta. „Klai­pė­dos naf­ta“ po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo pir­mą kar­tą ir­gi pa­sie­kė di­džiau­sią pel­ną, di­vi­den­dai ir­gi be­veik du kar­tus bus di­des­ni. Tai mes net tu­rė­si­me ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių, kaip ne­at­ei­nant su Biu­dže­to įsta­ty­mo pa­tai­so­mis pa­dė­ti mū­sų pie­no ga­min­to­jams. Aš dar ši­tos in­for­ma­ci­jos nie­kam ne­bu­vau sa­kęs.

V. BALTRAITIENĖ (DPF). La­bai trum­pai, nes iš tik­rų­jų tur­būt rei­kė­tų vi­sos va­lan­dos, kad pri­sta­ty­čiau.

Dėl pa­sau­li­nės pie­no kri­zės aš tik­rai ne­ga­liu pa­gel­bė­ti, kad ji ne­vyk­tų. O kas vyks­ta mū­sų pie­no sek­to­riu­je, kiek mes ga­li­me trum­pa­lai­kių prie­mo­nių tai­ky­ti, tiek mes ir tai­ko­me. Vien per pra­ėju­sius me­tus, tiks­liau nuo 2014 me­tų gruo­džio mė­ne­sio iki šių me­tų pra­džios, pie­no sek­to­riui pa­pil­do­mai bu­vo iš­mo­kė­ta 70 mln. eu­rų. Aš no­riu pa­klaus­ti, ar nors vie­nam sek­to­riui bu­vo tiek skir­ta?

Da­bar pa­pil­do­mai pra­de­da­me 18 mln. eu­rų mo­kė­ji­mus bū­tent kaip vals­ty­bės pa­gal­bą. Tai va­kar pri­sta­tė­me Vy­riau­sy­bė­je. Ką lei­džia mums Eu­ro­pos tei­sės ak­tai, jais va­do­vau­da­mie­si mes vėl nu­ma­to­me pa­pil­do­mų pi­ni­gų, ku­riuos ga­lė­si­me iš­mo­kė­ti. Bet no­riu pa­brėž­ti – tai yra tas sek­to­rius, vi­sas že­mės ūkis, kur pa­ti Lie­tu­va vie­na ne­ga­li nu­spręs­ti. Tai yra ben­dro­ji Eu­ro­pos že­mės ūkio po­li­ti­ka. Ir dėl dau­ge­lio spren­di­mų mes tu­ri­me va­do­vau­tis reg­la­men­tais, ku­rie yra pa­tvir­tin­ti, pa­tvir­tin­ti prieš pen­ke­rius, prieš še­še­rius me­tus ir ku­riuos mes pri­va­lo­me vyk­dy­ti. At­vy­kus ko­mi­sa­rui Ph. Ho­ga­nui, mes ir­gi iš­gir­do­me tik vie­ną da­ly­ką: „Taip, jūs ga­li­te mo­kė­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų iš sa­vo biu­dže­to, ne iš Eu­ro­pos biu­dže­to, jei­gu jūs su­ge­bė­si­te val­dy­ti pie­no ga­my­bą. Jei­gu jūs to ne­val­dy­si­te, ši­tų pi­ni­gų ir­gi ne­ga­li­te mo­kė­ti.“ Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­va vie­na kaž­ko daug nu­spręs­ti ne­ga­li. Tai, ką mums lei­džia tei­sės ak­tai, tą mes ir da­ro­me.

Dėl per­dir­bė­jų. Taip, per­dir­bė­jai… Tur­būt yra la­bai blo­gai, kad val­do ke­lios šei­mos, nė­ra taip, kaip ki­to­se ša­ly­se, to­je pa­čio­je Len­ki­jo­je, Suo­mi­jo­je, ki­to­se vals­ty­bė­se, kur per­dir­bi­mas yra ko­o­pe­ra­ty­vo, pa­čių ūki­nin­kų ran­ko­se, ir pa­tys ūki­nin­kai spren­džia, ko­kią kai­ną mo­kė­ti, kiek pa­si­lik­ti pel­no, kiek – sa­vo iš­lai­doms, ko­kias iš­lai­das ma­žin­ti. De­ja, Lie­tu­vo­je bu­vo nu­ei­ta ki­tu ke­liu. Vis­kas iš ūki­nin­kų pa­im­ta, bu­vo vis­kas su­kon­cen­truo­ta tri­jų ke­tu­rių šei­mų ran­ko­se. Ir šian­dien tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad per­dir­bė­jai iš tik­rų­jų šan­ta­žuo­ja tiek Lie­tu­vos val­džią, tiek vi­są krū­vį nu­krau­na ant mū­sų ūki­nin­kų. Ir kol mes ne­iš­sprę­si­me šių klau­si­mų, kol ne­už­tik­rin­si­me, kad vis­kas at­si­dur­tų ūki­nin­kų ran­ko­se, per­dir­bi­mas, kol ne­si­ko­o­pe­ruos mū­sų ūki­nin­kai, tik­rai si­tu­a­ci­ja nie­ka­da ne­pa­ge­rės…

E. MASIULIS (LSF). Ger­bia­ma­sis prem­je­re, aki­vaiz­du, kad pas­ta­rų­jų me­tų įvai­rūs įvy­kiai že­mės ūkio sri­ty­je ro­do, kad mes ne tik ne­tu­ri­me la­bai aiš­kios že­mės ūkio po­li­ti­kos, bet net­gi ne­su­ge­ba­me tin­ka­mai pa­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ski­ria­mų lė­šų, ku­rios yra skir­tos kon­kre­čiai so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms pa­rem­ti mais­to pro­duk­tais.

Aki­vaiz­du, kad net už 2014 me­tus Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ra pri­pa­ži­no, jog bū­tent Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra, vyk­dy­da­ma 2014 me­tais pir­ki­mus, ne­tin­ka­mai pa­nau­do­jo apie 330 tūkst. eu­rų, ir yra rei­ka­la­vi­mas tuos pi­ni­gus grą­žin­ti. Aš ir no­riu pa­klaus­ti, iš ko­kių lė­šų ir šal­ti­nių jūs pla­nuo­ja­te tuos pi­ni­gus grą­žin­ti ir kaip bus nu­baus­ti ir įver­tin­ti tuo me­tu ten dir­bę va­do­vai? Ar jie at­sa­kys as­me­niš­kai iš sa­vo pi­ni­gi­nės už tą pa­da­ry­tą?..

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Jei­gu jūs ne­pri­eš­ta­rau­si­te, šis klau­si­mas man bu­vo už­duo­tas tik­riau­siai prieš ke­le­tą sa­vai­čių, ži­nau, kad so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė bu­vo pa­ra­šiu­si pa­žy­mą. Ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri bu­vo pa­skleis­ta, pra­si­len­kė su tam tik­ra tie­sa. Bet jei­gu ne­pri­eš­ta­rau­si­te, ki­tą sa­vai­tę bus so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė ir tik­rai bus ga­li­ma grįž­ti prie ši­to klau­si­mo. Ne­no­rė­čiau aš da­bar fi­lo­so­fuo­ti ir bū­ti ne­tiks­lus, jei­gu nie­ko prieš.

A. NAKAS (MSNG). No­riu pa­klaus­ti už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro. Jūs, aiš­ku, ge­rai ži­no­te Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mo re­zul­ta­tus, kur bu­vo pa­si­sa­ky­ta prieš Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Uk­rai­nos aso­cia­ci­jos su­tar­tį. Aiš­ku, re­fe­ren­du­mas pa­ta­ria­ma­sis, bet tai – de­mo­kra­tinė ša­lis, ir spė­ja­ma, kad ir Ny­der­lan­dų par­la­men­tas, ir vy­riau­sy­bė at­si­žvelgs į tau­tos nuo­mo­nę. Ir apie tai, tie­sa, la­bai pla­čiai nu­švie­čia Eu­ro­pos ži­niask­lai­da, kiek ma­žiau – Lie­tu­vos. No­riu jū­sų pa­klaus­ti, ko­kia bus to­les­nė Lie­tu­vos po­li­ti­ka? Ar to­kia pat įnir­tin­ga šiuo klau­si­mu ir to­liau? Ar bus ban­do­ma ko­kių nors ki­tų iš­ei­čių ieš­ko­ti?

L. A. LINKEVIČIUS. Be abe­jo, tai tu­rės tam tik­ros įta­kos. Da­bar lau­kia­me Olan­di­jos vy­riau­sy­bės gal­būt pa­siū­ly­mų, pa­aiš­ki­ni­mo, in­ter­pre­ta­vi­mo, ką tai tu­rė­tų reikš­ti, nes jų pa­čių par­la­men­tas tam bu­vo pri­ta­ręs. Šiaip no­riu pri­min­ti, kad 37 ša­lys pri­ta­rė tai su­tar­čiai, vie­na da­bar su­abe­jos dėl to, kad, kaip jūs tei­sin­gai sa­ko­te, kon­sul­ta­ci­nis re­fe­ren­du­mas. Iš tik­rų­jų daug min­čių ky­la. Pir­miau­sia tai ne­tu­rė­tų su­stab­dy­ti mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mo su Uk­rai­na. Ne­tu­rė­tų pa­kenk­ti iš vi­so tai eu­roin­teg­ra­ci­jai, nes ji ir taip tu­ri pa­kan­ka­mai daug kliū­čių: vi­di­nių, iš­ori­nių. Tai vie­na iš­va­da bū­tų.

Ki­ta ver­tus, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad čia vi­siems yra pa­mo­ka, be­je, mums ir­gi tam tik­ra pras­me, kad tie­sio­gi­nis pi­lie­čių da­ly­va­vi­mas pri­imant spren­di­mus re­fe­ren­du­mo bū­du yra, be abe­jo, de­mo­kra­tijos iš­raiš­ka, bet ne ma­žiau svar­bu, kad žmo­nės bū­tų in­for­muo­ti, dėl ko bal­suo­ja. Kaip ma­tė­me iš ei­gos, iš agi­ta­ci­nės kam­pa­ni­jos, kur dau­ge­lis net ne­su­pra­to nei dėl ko bal­suo­ja, nei ko­dėl. Ir­gi ke­lia klau­si­mų. Ini­cia­to­riai net ne­slė­pė, kad jiems Uk­rai­na ma­žiau­siai rū­pi. Jie no­rė­jo pa­ro­dy­ti Olan­di­jos san­ty­kius su Eu­ro­pos Są­jun­ga, pa­ro­dy­ti sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą eu­ro­biu­rok­ra­tais Briu­se­ly­je – ką tik no­ri, bet tik ne tai, dėl ko iš tik­rų­jų vy­ko re­fe­ren­du­mas. Va­di­na­si, de­mo­kra­tija yra ne tik ga­li­my­bė ir ta for­ma reikš­ti nuo­mo­nę, bet vis dėl­to ir pa­gar­ba pi­lie­čiams, kad jie bū­tų in­for­muo­ja­mi ati­tin­ka­mai.

Taip, kad la­bai daug yra tų iš­va­dų, ir da­bar ar­ti­miau­siu me­tu bus dis­ku­tuo­ja­ma. Aš ti­kiuo­si, kad, kaip jau pa­si­kar­to­siu, Olan­di­jos vy­riau­sy­bė, ma­tyt, pa­siū­lys ko­kį nors ke­lią. Bet aš la­bai ti­kiu ir vi­liuo­si, kad tai ne­pa­kenks eu­roin­teg­ra­ci­jos kur­sui ir dar­bui, ir in­ves­ti­ci­joms, ir tiems dar­bams, ku­rie at­lik­ti. Ma­nau, kad mes tik­rai bent jau nė kiek ne­su­svy­ruo­si­me ir tę­si­me to­liau.

Z. JEDINSKIJ (LLRAF). Ma­no klau­si­mas skir­tas kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rui. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, va­do­vau­jant Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ger­bia­ma­jai R. Juk­ne­vi­čie­nei, Pa­bra­dės po­li­go­nas bu­vo pri­žiū­ri­mas ga­na tvar­kin­gai. Po kiek­vie­nų pra­ty­bų bu­vo tvar­ko­ma ap­lin­ka ir pa­na­šiai. Apie tai man pa­sa­ko­jo ir po­li­go­no dar­buo­to­jai, ir aš ten nuo vai­kys­tės pa­žįs­tu kiek­vie­ną ta­ke­lį. Sa­ky­ki­te, ko­dėl kaip tik da­bar iš­ki­lo po­rei­kis iš­kirs­ti 500 hektarų miš­ko, fan­tas­ti­nio gro­žio miš­ko, ko­kio, drįs­tu teig­ti, nė­ra dau­giau nei Lie­tu­vo­je, nei Eu­ro­po­je? Bus su­nai­kin­ta eko­sis­te­ma, ma­ža to, žmo­nės skun­džia­si, kad ten ir jų pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nis, gry­bau­jama ir uo­gau­jama. Per pra­ėjusią Vy­riau­sy­bės va­lan­dą bu­vo at­sa­ky­ta, kad miš­kas bus at­so­din­tas ki­to­je vie­to­je, ki­ta­me plo­te. Ma­no klau­si­mas bū­tų toks: ko­dėl ne­ga­li­ma po­li­go­no per­kel­ti į lais­vus plo­tus, o rei­kia kirs­ti miš­ką?

J. OLEKAS (LSDPF). La­bai ačiū už klau­si­mą ir už rū­pes­tį gam­ta. Man ir­gi šiek tiek šir­dį skau­da, kai ma­tau tuos ker­ta­mus me­džius, ne­re­tai lan­kau­si ir Pa­bra­dės po­li­go­ne, kal­buo­si ir su žmo­nė­mis esu ke­le­tą kar­tų su­si­ti­kęs. Taip, iš tik­rų­jų to gai­les­čio yra. Ki­ta ver­tus, kad tos pu­šys šla­mė­tų mums, o ne kam nors ki­tam, rei­kia, kad bū­tų pa­si­ruo­šę ap­gin­ti Lie­tu­vos ka­riai. No­rint rim­tai at­lik­ti pra­ty­bas, rei­kia di­des­nio plo­to. (…) Lais­vos že­mės ne­ga­li at­neš­ti ir pri­dė­ti prie Pa­bra­dės po­li­go­no, me­džius ga­li pa­so­din­ti to­je že­mė­je, bet tos lais­vos že­mės, sa­ky­ki­me, iš Pa­kau­nės ir ar iš kurs nors ki­tur, ki­to mies­to (…) ne­per­kel­si. To plo­to rei­kia mo­ko­mie­siems ka­ri­niams veiks­mas at­lik­ti, to­dėl mes tik­rai ban­do­me, kaip čia pa­sa­kius, mi­ni­ma­liai at­lik­ti tuos kir­ti­mus, kur jų rei­kia, bet tie plo­te­liai yra ne­ma­ži, ir mak­si­ma­liai at­so­din­ti tą, ką iš­ker­ta­me. Ka­riai tik­rai da­ly­vau­ja kiek­vie­no­je pa­va­sa­ri­nė­je me­džių so­di­ni­mo tal­ko­je, mes pa­so­di­no­me Pa­bais­ko ąžuo­ly­ną, da­ly­vau­ja­me ki­to­se talkose ir tai da­ry­si­me at­ei­ty­je. Aš tik­rai su­pran­tu, de­ja, rei­ka­las tu­rė­ti mo­ka­mą­ją te­ri­to­ri­ją yra, ir mes tu­ri­me su tuo su­si­tai­ky­ti.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Ma­no klau­si­mas iš es­mės vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui, bet, ka­dan­gi jo nė­ra, ne­py­ki­te, prem­je­re, klau­si­mas jums. Ir pa­brė­žiu jums, o ne V. Bal­trai­tie­nei.

Vi­sa pie­no kri­zė, čia ma­no po­žiū­ris, ir apie tai kal­ba už­sie­nis, tik ne Lie­tu­va, yra Ru­si­jos sank­ci­jų re­zul­ta­tas. Tai pir­ma.

An­tra. Ma­žos kai­nos vei­kia žmo­nių iš­gy­ve­ni­mo ly­gį, ir tai yra svar­biau­sia. Man ne tiek svar­bu, kiek kar­vė duo­da pie­no, ar 13 tūkst., bet žmo­nių iš­gy­ve­ni­mo ly­gis.

Tre­čia. Tur­tin­gie­ji, tarp jų ir že­mės ūky­je, to­liau tur­tė­ja. Tai pa­tvir­ti­no Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ir jūs, ger­bia­ma­sis prem­je­re, tai pui­kiai ži­no­te. Tur­tin­gie­ji tur­tė­ja varg­šų są­skai­ta, t. y. ma­žų­jų ūkių są­skai­ta.

Ket­vir­ta. Sa­vi­val­dy­bėms, čia nau­jie­na, amor­ti­zuo­ti skur­dą ir t. t. pra­ėju­siais me­tais mes ati­da­vė­me šiems me­tams apie 760 mln. Lt, tai maž­daug 40 proc. dau­giau ne­gu joms rei­kia. Ma­no klau­si­mas toks: ko­dėl Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ku­ri at­sa­kin­ga už sa­vi­val­dy­bes, ne­spren­džia ir ne­da­ro jo­kio po­vei­kio toms sa­vi­val­dy­bėms, kad jos iš tų lė­šų ne­kom­pen­suo­tų skur­do pa­di­dė­ji­mo kai­me?

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Dė­kui už klau­si­mus. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad vi­sa­me pa­sau­ly­je yra pri­pa­žįs­ta­ma, kad pie­no sek­to­riu­je yra kri­zė. Aiš­ku, vie­no­je vie­to­je didesnė, ki­to­je vie­to­je – ne. Man vi­siš­kai ne­se­niai te­ko lan­ky­tis ir Hon­kon­ge, ir Šan­don­go pro­vin­ci­jo­je, da­ly­vau­ti Azi­jos eko­no­mi­kos fo­ru­me. Jei­gu pa­žiū­rė­si­te į pie­no pro­duk­tų kai­nų di­na­mi­ką ar­ba pie­no mil­te­lių kai­ną, pas­ta­ruo­ju me­tu ji be­veik vi­są lai­ką ma­žė­ja. Tam yra dau­gy­bė prie­žas­čių, nes kai ku­rio­se di­de­lė­se ša­ly­se pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mas su­ma­žė­jo, ga­my­ba fak­tiš­kai ma­žai kur su­ma­žė­jo, tai reiš­kia, kad kon­ku­ren­ci­ja iš­au­go, o par­da­vi­mo kai­na ma­žė­jo.

Jei­gu įver­tin­tu­me mū­sų pie­no per­dir­bė­jų eks­por­tą, tai pa­ma­ty­tu­me, kad ap­im­tis to­no­mis iš­li­ko be­veik ta pa­ti, bet pa­gal gau­na­mų pa­ja­mų su­rin­ki­mą pa­vyz­džiui, 2015 me­tais, vi­sų Lie­tu­vos pie­no per­dir­bė­jų pa­ja­mos su­ma­žė­jo 20,4 proc., pie­no ga­min­to­jų, tai yra tų, ku­rie lai­ko kar­ves ir ga­mi­na pie­ną, nuos­to­liai su­da­ro 75 mln. eu­rų. Vien per sau­sio mė­ne­sį, kiek mes tu­ri­me in­for­ma­ci­jos, pie­no per­dir­bė­jų pa­ja­mos su­ma­žė­jo pa­pil­do­mai dar 11,4  proc., nors rin­kų kaip nie­ka­da Lie­tu­va ati­da­rė la­bai daug. Čia džiau­giuo­si Eko­no­mi­nės di­plo­ma­ti­jos ta­ry­bos dar­bu ir pa­sie­k­tais re­zul­ta­tais, kad tu­ri­me ga­li­my­bę eks­por­tuo­ti į įvai­riau­sias ša­lis, bet skai­čiuo­ja­ma, ar kai­nų po­li­ti­ka tą lei­džia da­ry­ti. Mes ma­no­me, kad vis tiek si­tu­a­ci­ja tu­ri keis­tis į ge­rė­jan­čią pu­sę.

Dėl jū­sų ­mi­nė­to klau­si­mo apie sa­vi­val­dy­bes. Ma­nau, kad, kal­bant apie skur­do ma­ži­ni­mą, ge­riau­siai spren­džia dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mas, nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mas. Jei­gu šian­dien jūs pa­skai­ty­si­te pra­ėjusio mė­ne­sio sta­tis­ti­ką, ma­ty­ti, kad nau­jų dar­bo vie­tų Lie­tu­vo­je yra, ir ne­dar­bas vėl tru­pu­tį pa­ma­žė­jo. Bet ma­nau, kad tam tik­ri ri­zi­kos fak­to­riai, ku­rie yra ir pie­no sek­to­riu­je… Ma­to­me, kad kai ku­rio­se ša­ly­se eko­no­mi­nė si­tu­a­ci­ja pa­blo­gė­jo, tai ka­žin, ar nė­ra kau­pia­mi tam tik­ri re­zer­vai ir ne­sku­ba­ma di­din­ti dar­bo už­mo­kes­čio, nors dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je au­ga spar­čiau ne­gu au­ga dar­bo na­šu­mas.

O dėl Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos aš tik­rai ne­no­rė­čiau kol kas ko­men­tuo­ti, nes ne­tu­riu vi­sos in­for­ma­ci­jos.

A. DUMBRAVA (TTF). Klau­si­mas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei. Pra­ei­tą ka­den­ci­ją bu­vo su­kur­ta Na­cio­na­li­nė mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­ra. Yra to­kia ko­mi­si­ja, bū­tent Švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja. Man te­ko ma­ty­ti tuos tes­tus, ku­rie yra pa­tei­kia­mi kan­di­da­tams, yrą są­mo­nin­gų ir ne­są­mo­nin­gų, vi­so­kių. Kaip jūs ma­no­te, kaip pa­si­kei­tė ati­da­rius šią agen­tū­rą, ar tik­rai dau­giau kva­li­fi­ka­ci­jos įgy­ja mo­kyk­lų va­do­vai, ar bu­vo pa­da­ry­ti ko­kie nors ty­ri­mai ir ap­skri­tai ar ne­ma­no­te, kad tai ga­li bū­ti lan­da ko­rup­ci­jai?

A. PITRĖNIENĖ (DPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš tik­rų­jų apie Mo­kyk­lų ver­ti­ni­mo agen­tū­rą ir ten vyks­tan­tį bū­si­mų va­do­vų ver­ti­ni­mą nu­si­skun­di­mų gau­na­me la­bai daug – aš pa­ti, kai bu­vau ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, ir da­bar, kai esu mi­nist­rė. Ne­pa­si­ten­ki­ni­mo yra la­bai daug. Aiš­ku, ta agen­tū­ra yra su­kur­ta ne mū­sų ka­den­ci­jos me­tu, tai yra pra­ei­tos Vy­riau­sy­bės pro­duk­tas. Pro­ble­mų yra, bet mes jau šį tą iš­tai­sė­me. Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, jei­gu ver­ti­na­ma­sis kan­di­da­tas į mo­kyk­los va­do­vus ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės net­gi pa­duo­ti į teis­mą ar­ba kreip­tis su ape­lia­ci­ja dėl to, kad, iki jam pa­sa­kant, kad tu pra­lai­mė­jai, bū­da­vo su­nai­ki­na­ma vi­sa me­džia­ga. Jo­kio ar­chy­vo ne­bu­vo. Tai mes iš­tai­sė­me. Da­bar yra ir ar­chy­vas ku­ria­mas, ir pa­tai­sė­me do­ku­men­tus.

Aiš­ku, ma­no­me, kad iš vi­so pa­nai­kin­ti mes jos kaip ir ne­ga­li­me, nes ji at­lie­ka mo­kyk­lų iš­orės ver­ti­ni­mą, na, to­kia yra su­da­ry­ta sis­te­ma. Da­bar gal­vo­ja­me, kad rei­kia kiek įma­no­ma gal­vo­ti apie jos funk­ci­jų iš­gry­ni­ni­mą. Mąs­tau, kad gal­būt rei­kė­tų… Da­bar kaip yra? Jei­gu tu ne­iš­lai­kai to tes­to žo­džiu, tre­jus me­tus nie­ko ne­ga­li, ne­ga­li ei­ti to­liau da­ly­vau­ti, tau yra blo­gai.

Mes ma­no­me, kad ir kaip tu iš­lai­kei, eik į an­trą eta­pą. Tai­gi po to yra kon­kur­sas, kur tu pri­sta­tai pro­gra­mą. Gal tu šian­dien iš to psi­cho­lo­gi­nio ver­ti­ni­mo su­rink­si, tar­kim, ma­žes­nį skai­čių ba­lų su ki­tu kan­di­da­tu, bet bus stip­res­nė ta­vo pro­gra­ma. Gal tai bū­tų, ma­ny­čiau, tei­sin­giau. Da­bar dir­ba­me ties ši­ta vie­ta, ban­do­me, ieš­ko­me, ta­ria­mės. Jei­gu dar mums pri­tars ir so­cia­li­niai part­ne­riai mus pa­lai­mins, mes tik­rai ši­tą pa­tai­są pa­reng­si­me. Ji, ma­no su­pra­ti­mu, su­teik­tų tam tik­ro skaid­ru­mo.

Da­bar dėl tam tik­rų ko­rup­ci­nių da­ly­kų. Kal­bų esu gir­dė­ju­si, fak­tų ne­tu­riu, to­dėl ne­tu­riu pa­grin­do kreip­tis į tam tik­ras ins­ti­tu­ci­jas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tu­riu klau­si­mą ino­va­ci­jų mi­nist­rui, tai yra ūkio mi­nist­rui. Die­vas Lie­tu­vai, at­ro­do, da­vė tik­rai di­de­lį šan­są, kad V. Šikš­nio va­do­vau­ja­ma la­bo­ra­to­ri­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­te pa­da­rė at­ra­di­mą, ku­ris ne tik pre­ten­duo­ja į No­be­lio pre­mi­ją, bet, ma­no su­pra­ti­mu, ver­tas de­šim­čių mi­li­jar­dų do­le­rių, nes už jo sly­pi daug da­ly­kų, ku­rie tu­ri la­bai prak­ti­nę reikš­mę: ir vė­žio val­dy­mas, ir ge­no­mų val­dy­mas, ir ki­ti da­ly­kai. Sa­ky­ki­te, jūs, kaip mi­nist­ras, ar bu­vo­te nu­ė­jęs pas juos, ar pa­si­tei­ra­vo­te, kuo jiems rei­kia pa­dė­ti? Ar ne­ver­tė­tų Lie­tu­vai ir pirmiausia jū­sų ži­ny­bai kon­cen­truo­ti dė­me­sį į pa­gal­bą ši­tai la­bo­ra­to­ri­jai, kad ir for­ma­liai, ir pa­ten­tų pras­me, ir vis­kuo tas da­ly­kas bū­tų su­tvar­ky­tas? Ir ar ne­ver­tė­tų pa­kreip­ti di­de­lę da­lį mū­sų ino­va­ci­nių lė­šų sie­kiant pa­dė­ti jiems įsi­tvir­tin­ti rin­ko­je for­ma­li­zuo­tai ir re­a­liai? Jei­gu Lie­tu­va už­si­ka­bins už ši­to da­ly­ko, mes ga­li­me, sa­kau, tu­rė­ti mi­li­jar­dus do­le­rių pa­ja­mų.

E. GUSTAS. Ačiū už la­bai ge­rą klau­si­mą. Pirmiausia no­riu pa­sa­ky­ti, kad vi­sai ne­se­niai bu­vau Bio­me­di­ci­ni­nių moks­lų slė­nio ati­da­ry­me. Pri­si­dė­da­ma prie ši­to moks­lo vys­ty­mo, Ūkio mi­nis­te­ri­ja fi­nan­sa­vo ir in­ves­ta­vo į tech­no­lo­gi­jų moks­lų ver­slo in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bą, ir in­ku­ba­to­rius ne­tru­kus bus ati­da­ry­tas. Yra tie­sio­gi­nis ry­šys tarp moks­lo ir ver­slo bio­me­di­ci­nos sri­ty­je. Esa­me stip­rūs, ir ne­tru­kus (dar ne­no­riu iš­duo­ti), po sa­vai­tės ar dvie­jų, mes pa­si­ra­šy­si­me me­mo­ran­du­mą tarp įvai­rių mi­nis­te­ri­jų ir tarp moks­lo ins­ti­tu­ci­jų dėl bio­me­di­ci­nos cen­tro stei­gi­mo Lie­tu­vo­je. Vi­sa to cen­tro stei­gi­mo pro­gra­ma ir vi­zi­jos bus iš­dės­ty­tos. Tai­gi tik­rai dir­ba­me ši­to­je sri­ty­je ir ma­to­me la­bai di­de­lę per­spek­ty­vą.

V. A. MATULEVIČIUS. Prieš pa­klaus­da­mas no­rė­čiau per­duo­ti pi­lie­čių pra­šy­mą Vy­riau­sy­bei, kad ką nors da­ry­tu­mė­te su to­mis ne­lem­to­mis agen­tū­ro­mis, nes tai, kas vyks­ta ir su Na­cio­na­li­ne že­mės agen­tū­ra, ir ki­to­mis tar­ny­bo­mis, bai­siau­siai kom­pro­mi­tuo­ja Vy­riau­sy­bę, jos var­dą. Toks bū­tų pra­šy­mas.

Ma­no klau­si­mas Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, gal­būt ir čia sė­din­tiems Vy­riau­sy­bės na­riams, su­si­jęs su va­di­na­muo­ju gar­siuo­ju of­šo­rų skan­da­lu, ku­ris lai­ko­mas di­džiau­siu kon­fi­den­cia­lios in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mo is­to­ri­jo­je. Ką jūs apie tai ga­li­te pa­sa­ky­ti, ar tu­ri­te ko­kios pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su Lie­tu­va? Ir ar ne­ma­no­te, kad šio skan­da­lo me­tu pra­dės kil­ti į pa­vir­šių gar­sios ver­sli­nin­kų, gal net po­li­ti­kų, ki­tų žy­mių as­me­nų pa­var­dės? Ir ap­skri­tai, kaip į tai re­a­guo­ja Vy­riau­sy­bė? Ar yra pa­sky­ru­si as­me­nis, ku­rie bus už tai at­sa­kin­gi ir pa­rengs re­ko­men­da­ci­jas? Ir ar ta pa­čia pro­ga ne­ma­no­te, kad rei­kė­tų keis­ti su tuo su­si­ju­sį reg­la­men­ta­vi­mą?

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Ga­liu pa­sa­ky­ti sa­vo, kaip eko­no­mis­to, nuo­mo­nę. Aš ap­skri­tai į of­šo­ri­nių kom­pa­ni­jų su­kū­ri­mą pa­sau­ly­je žiū­riu la­bai nei­gia­mai. Of­šo­ri­nės kom­pa­ni­jos iš­de­ri­na kon­ku­ren­cin­gu­mą ver­ti­nant vals­ty­bes tar­pu­sa­vy­je, taip pat da­ro di­džiu­lę ža­lą toms įmo­nėms, ku­rios el­gia­si są­ži­nin­gai, at­sa­kin­gai, mo­ka mo­kes­čius. O tos kom­pa­ni­jos, ku­rios sa­vo pi­ni­gus įvai­riau­siais bū­dais per­ve­da į of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas, iš­ven­gia mo­kes­čių mo­kė­ji­mo, o po to taip pat dar vyk­do ir ki­tas ope­ra­ci­jas, kaip tuos pi­ni­gus le­ga­li­zuo­ti per įvai­riau­sius ver­ty­bi­nius po­pie­rius ar­ba ak­ci­jas, ar­ba ki­ta for­ma in­ves­tuo­ja į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą. Daug kur ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, kaip ir Lie­tu­vo­je, yra ap­mo­kes­tin­tas la­bai menkai.

Ma­nau, kad ši­to­je sri­ty­je rei­kia dau­giau ko­mer­ci­nių ban­kų ben­dra­dar­bia­vi­mo su, pa­vyz­džiui, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba. Daug grei­čiau tu­rė­tų bū­ti re­a­guo­ta ir pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie tarp­ban­ki­nius at­si­skai­ty­mus, nes į of­šo­ri­nes kom­pa­ni­jas daž­nai yra per­ve­da­mi pi­ni­gai ne iš kar­to iš įmo­nės į tam tik­rą of­šo­ri­nę kom­pa­ni­ją, tie pi­ni­gai ke­liau­ja per ke­le­tą įvai­rio­se vals­ty­bė­se esan­čių ko­mer­ci­nių ban­kų, kol pa­sie­kia tam tik­ras va­di­na­mą­sias sa­las, kur tos ben­dro­vės yra įsteig­tos.

Man te­ko da­ly­vau­ti vie­no­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kurioje bu­vo pa­tei­kia­ma pa­vyz­džių, bet net ir pa­sau­lio ga­lin­gie­ji ly­de­riai tos pro­ble­mos kaž­kaip ne­iš­spren­džia. Aš ma­nau, kad po ši­tos in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mo tu­rė­tų bū­ti daug griež­čiau vi­sa tai ver­ti­na­ma, daug griež­čiau na­cio­na­li­niu ly­giu pri­ima­mi įsta­ty­mai, kad of­šo­ri­nė­se kom­pa­ni­jo­se lė­šos ir­gi tu­rė­tų bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mos.

Mes šiuo me­tu svars­to­me ši­tą klau­si­mą. Kol kas Vy­riau­sy­bė ne­tu­ri jo­kios in­for­ma­ci­jos, bet lai­kui bė­gant, jei­gu mes ją gau­si­me, ana­li­zuo­si­me ir pa­da­ry­si­me tam tik­ras iš­va­das. Aš ma­nau, kad bus or­ga­ni­zuo­tas pa­si­ta­ri­mas su ko­mer­ci­nių ban­kų va­do­vais, su Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba, su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja ir tie­siog pa­si­žiū­rė­si­me, kaip Lie­tu­va at­ro­do šio­je sri­ty­je. (…)

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas prem­je­re, no­riu jū­sų pa­klaus­ti dėl vi­so­kiau­sių ini­cia­ty­vų, su­si­ju­sių su kar­vių, pie­no si­tu­a­ci­ja, kri­zi­niais da­ly­kais ir t. t. Sei­me at­si­ra­do vi­so­kių krei­vų ini­cia­ty­vų, bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, po to at­šauk­tas, šian­dien pa­ves­ta to­bu­lin­ti, nors pats ži­no­te, kad tai yra mi­ni­ma­lių pie­no su­pir­ki­mo kai­nų re­gu­lia­vi­mas, reg­la­men­ta­vi­mas. Aš ti­kiu, kad jūs ne­pri­tar­tu­mė­te tam, nors jū­sų par­tie­čių di­de­lė da­lis bal­sa­vo už. Ta­čiau no­riu jū­sų, kaip eko­no­mis­to, pa­klaus­ti. Jūs pats šian­dien pa­sa­kė­te, ir no­riu, kad at­sa­ky­tu­mė­te į klau­si­mą, ne­per­duo­tu­mė­te mi­nist­rei. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ką rei­kia da­ry­ti Lie­tu­vos pie­no sek­to­riu­je, ką Vy­riau­sy­bei pa­tar­tu­mė­te tvar­ky­ti šiuo eta­pu, kad pa­ge­rė­tų pie­no ga­min­to­jų si­tu­a­ci­ja?

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Dė­kui už la­bai ge­rą klau­si­mą. Tu­riu pa­sa­ky­ti, da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja ro­do, kad Lietuvoje smul­kių pie­no ga­min­to­jų skai­čius yra la­bai di­de­lis. Tai ro­do, kad rei­ka­lin­ga ko­o­pe­ra­ci­ja ar­ba struk­tū­ri­nė re­for­ma. Ten, kur yra la­bai ma­ži ūkiai, ga­my­bos są­nau­dos yra la­bai di­de­lės, ir ši­tuo at­ve­ju mes, Lie­tu­va, esa­me ne­kon­ku­ren­cin­gi. Ta struk­tū­ri­nė re­for­ma vyks­ta. Va­kar že­mės ūkio mi­nist­rė pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kiek su­ma­žė­jo pie­no ga­min­to­jų skai­čius per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus, bet tas su­ma­žė­ji­mas yra per lė­tas.

Ki­tas da­ly­kas – ko­o­pe­ra­ci­ja. Mie­lie­ji, pie­no ga­my­bo­je ko­o­pe­ra­ci­ja su­da­ro 5 proc., o iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se – 80 proc. Na, tol, kol mes ne­pa­siek­si­me 30–40 proc., kal­bė­ti apie kon­ku­ren­cin­gą pie­no ga­my­bos ūkį yra ne­įma­no­ma. Tai čia yra di­džiu­lė ki­ta pro­ble­ma.

Vis dėl­to, aš ma­nau, ga­min­to­jai tu­rė­tų da­ly­vau­ti ir pie­no per­dir­bi­mo sek­to­riu­je, ir ta įmo­nė, ben­dro­vė, ku­ri bai­gia su­kur­ti, bai­gia in­ves­ti­ci­jas da­ry­ti, „Pie­nas LT“, jei­gu ji­nai pra­dės funk­cio­nuo­ti, jei­gu ten bus am­bi­cin­gi va­do­vai. (…) rin­kos yra atvertos pie­no pro­duk­tų per­dir­bė­jams. Par­da­vi­mas ir­gi yra su­da­ry­tas dau­ge­ly­je pa­sau­lio ša­lių, man at­ro­do, iki 200 vals­ty­bių tu­ri­me, ko nie­ka­da Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je ne­tu­rė­jo­me. Są­nau­dų ma­ži­ni­mas, kon­ku­ren­ci­jos di­di­ni­mas, ko­o­pe­ra­ci­ja – to­kie bū­tų ma­no pa­siū­ly­mai.

A. MONKAUSKAITĖ (LSDPF). Ma­no klau­si­mas bū­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių star­ta­vo e. svei­ka­ta, ir ji­nai sėk­min­gai ski­na­si ke­lią, me­di­kai mo­ko­si ra­šy­ti elek­tro­ni­nius re­cep­tus. Ta­čiau mū­sų Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė pa­ro­dė ini­cia­ty­vą steig­ti at­ski­rų li­gų re­gist­rus. Kal­bu kon­kre­čiai apie he­pa­ti­to re­gist­rus. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te svars­tant šį klau­si­mą, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tams ne­bu­vo leis­ta pa­si­sa­ky­ti, vis­kas vy­ko la­bai grei­tai, grei­tuo­ju bū­du pri­ta­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu, ir vis­kas. Šian­dien taip pat po pa­tei­ki­mo tam rei­ka­lui pri­tar­ta.

Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, aš no­riu jū­sų pa­klaus­ti, ar ta nau­ja mū­sų e. svei­ka­ta  nė­ra pa­jė­gi su­kur­ti at­ski­ras li­gų po­sis­te­mes, kad rei­kia kur­ti at­ski­rų li­gų re­gi­s­t­rus? Juk tai bū­tų di­de­lė naš­ta tiek mi­nis­te­ri­jai, tiek mū­sų vals­ty­bei.

J. POŽELA (LSDPF). Taip, ma­nau, kad e. svei­ka­ta ir da­bar­ti­nė ba­zė ga­li bū­ti kaip tam tik­rų li­gų re­gist­ras, ir šiuo at­ve­ju aš, kaip mi­nist­ras, tik­rai skep­tiš­kai ver­ti­nu Sei­mo na­rės pa­teik­tą pro­jek­tą dėl at­ski­ro he­pa­ti­to re­gist­ro kū­ri­mo. At­kreip­čiau ir ko­le­gų dė­me­sį, kad gal­būt tik­rai ne­ver­tė­tų sku­bė­ti tai da­ry­ti.

Ta­čiau, ki­ta ver­tus, yra to­kių da­ly­kų, ku­riuos rei­kia iš­spręs­ti. Pa­vyz­džiui, ne­bu­vi­mas vė­žio re­gist­ro… Reikalingi ir ki­ti spren­di­mai. Bet dėl jū­sų klau­si­mo apie Krau­jo do­no­rys­tės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, kur nu­ma­to­mas he­pa­ti­to re­gist­ras, ma­nau, kad jis yra per­tek­li­nis. Ir spe­cia­lis­tų nuo­mo­nė ly­giai to­kia pa­ti.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDPF). Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės. Pra­ėjusių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį, pas­ku­ti­nę mi­nist­ro D. Pa­val­kio dar­bo die­ną, Vy­riau­sy­bė­je bu­vo pa­tvir­tin­tas re­zi­den­tų pa­skirs­ty­mo pla­nas, ir iš bai­gu­sių 449 me­di­kai ga­vo tik 382 vie­tas. Prem­je­ro pa­siū­ly­mu ir Vy­riau­sy­bės na­rių pri­ta­ri­mu bu­vo nu­spręs­ta kal­bė­ti ir įtei­sin­ti tri­ša­les su­tar­tis, kai pa­si­ra­šo sa­vi­val­dy­bės, gy­dy­mo įstai­gos ar pa­ti sa­vi­val­dy­bė, mi­nis­te­ri­jos, ir ši­to­kiu bū­du pra­plės­ti me­di­kams ra­tą. Vie­tos bu­vo ati­duo­tos ve­te­ri­na­ri­jai ir odon­to­lo­gi­jai. Mes su­skai­čia­vo­me gy­dy­mo įstai­gų spe­cia­lis­tų po­rei­kį, ap­klau­sė­me Kau­no svei­ka­tos uni­ver­si­te­to stu­den­tus. Tiek jų no­rai, tiek po­rei­kiai su­ta­po. Jums bu­vo iš­siųs­ta, ir mes ne kar­tą, mi­nist­re, kal­bė­jo­me, yra siū­ly­mai ir ap­ra­šai, kaip tei­sin­gai rei­kė­tų nu­ma­ty­ti pa­skirs­ty­mą… Iki šiol at­sa­ky­mo nė­ra, o vie­tos jau vėl bus skirs­to­mos, ir me­di­kai vėl bus nu­skriaus­ti. Ka­da ruo­šia­tės ko­kius nors?..

A. PITRĖNIENĖ (DPF). Iš tik­rų­jų pro­ble­ma yra la­bai pa­pras­ta dėl stu­di­jų vie­tų skai­čiaus ma­ži­ni­mo… Kad ir ko­kias im­si­me, ar vien­ti­są­sias, ar ko­kias ki­tas stu­di­jas, – iki 10 proc., 9,4 proc., ma­žė­ja abi­tu­rien­tų. Stu­den­tų ma­žė­ja. Kal­ba­ma apie kon­so­li­da­vi­mą. Mes ne­iš­nau­do­ja­me tų vie­tų, ku­rios bū­na pa­skir­tos, to­dėl jos bū­na pas­kui per­skirs­to­mos. Tai­gi ma­nau, kad jei­gu pa­gal fak­tą ma­to­me, kad tik­rai kur nors la­bai trūks­ta, vi­sa­da esa­me pa­si­ren­gę pa­pil­do­mai fi­nan­suo­ti ir su­teik­ti tam tik­rą skai­čių, pa­ko­re­ga­vę po to, kai įvyks­ta sto­ji­mas, ir ma­to­me, kad kaž­kur li­ko vie­tų, ne­iš­nau­do­ta, o ki­tur jų bū­na per ma­žai. Tai­gi ma­nau, kad gy­vas dia­lo­gas yra vi­sų ge­riau­sia, nes jei­gu pa­ski­ria­me iš anks­to daug vie­tų, jos lie­ka tuš­čios, po to rei­kia vėl per­skai­čiuo­ti ir vėl iš nau­jo kal­bė­tis. (Bal­sai sa­lė­je)

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ka­dan­gi mi­nist­rės A. Pa­be­dins­kie­nės nė­ra, aš no­riu pa­klaus­ti prem­je­ro, bet la­bai rim­tai. Prieš po­rą me­tų esu už­da­vęs mi­nist­rei klau­si­mą, ko­dėl yra toks di­de­lis ne­ati­ti­ki­mas pa­gal Dar­bo ko­dek­są tą pa­tį dar­bą dir­ban­čių vy­rų ir mo­te­rų at­ly­gi­ni­mų? Vis se­ku tuos skai­čius, tas ato­trū­kis vis di­dė­ja. Jums ne­ke­lia su­si­rū­pi­ni­mo? Gal ką nors jai pa­sa­ky­tu­mė­te? Ar per ma­žai lai­ko li­ko jai ir nie­ko ne­pa­da­rys? Aš ma­tau, kad nie­ko ir ne­bu­vo da­ry­ta.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). Kiek aš ži­nau, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė šiuo me­tu Že­ne­vo­je at­si­skai­to su sa­vo ko­man­da už Lie­tu­vo­je vyk­do­mą so­cia­li­nę pro­gra­mą. Šis klau­si­mas ir­gi yra ­kel­tas iš da­lies, pa­sa­ky­čiau, dėl vy­rų ir mo­te­rų, ku­rie ei­na tas pa­čias pa­rei­gas ar­ba at­lie­ka pa­na­šų dar­bą, at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mų. Ne­no­rė­čiau su­tik­ti su tuo, kad tik­rai nie­kas nė­ra da­ro­ma. Kiek ži­nau, ne vie­na kon­fe­ren­ci­ja bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­ma, ren­gia­ma, dis­ku­si­jos bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos, bet ma­nau, kad no­ri­ma pa­siek­ti tei­gia­mo re­zul­ta­to. Vis dėl­to mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja tam tik­ras tar­ny­bas, ku­rios tu­ri tei­sę, jei­gu mes kal­ba­me apie pri­va­tų ver­slą, nes vie­ša­ja­me sek­to­riu­je to­kių da­ly­kų nė­ra. Jūs pui­kiai ži­no­te, ma­nau, tie dar­bai yra pa­da­ry­ti ne­ma­ži. Grį­žu­si iš Že­ne­vos mi­nist­rė jums ga­lės tik­rai pla­čiau pa­aiš­kin­ti. Ki­tą sa­vai­tę už­duo­si­te jai klau­si­mą, tik­rai la­bai rim­tai yra žiū­ri­ma į tai. Kiek ži­nau, įvai­rios mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­jos šiuo klau­si­mu la­bai su­si­rū­pi­nu­sios.

E. ŠABLINSKAS (LSDPF). No­rė­čiau ger­bia­mo­jo prem­je­ro pa­klaus­ti, esant da­bar­ti­nei si­tu­a­ci­jai, kai esa­te nuo­lat puo­la­mi, (…) aš su­pran­tu, kad ge­riau­sia gy­ny­ba – puo­li­mas, ką ir da­ro po­nas A. Ku­bi­lius. No­rė­čiau, kad jūs pa­reng­tu­mė­te ir vi­suo­me­nei tie­siog pa­aiš­kin­tu­mė­te si­tu­a­ci­ją, ko­kia pa­dė­tis bu­vo val­dant A. Ku­bi­liui ir I. Ši­mo­ny­tei, vertinant pa­sko­las sun­kme­čiu po 10 proc., kiek da­bar rei­kia ati­duo­ti per tuos ket­ve­rius me­tus, ką už tuos pi­ni­gus iš tik­rų­jų ga­lė­jo­me nu­veik­ti, ly­gi­nant su lat­vių 3 proc.

A. BUTKEVIČIUS (LSDPF). No­rint iš­sa­miai at­sa­ky­ti į jū­sų klau­si­mą, tik­rai truk­tų la­bai il­gai. Pir­ma – ka­da bu­vo sko­li­na­ma­si, pir­mas da­ly­kas bu­vo tai, kad mums ne­bu­vo pa­teik­ta tik­ra tie­sa, už ko­kią kai­ną bu­vo sko­li­na­ma­si.

Ant­ras da­ly­kas. Vis dėl­to, aš ma­nau, bu­vo ne­iš­min­tin­gai pa­si­elg­ta, kad mes ne­si­sko­li­no­me iš Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do. Jei­gu mes bū­tu­me sko­li­nę­si iš Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do, mū­sų sko­los ap­tar­na­vi­mo iš­lai­dos nuo to mo­men­to bū­tų su­ma­žė­ju­sios tris kar­tus. Va­di­na­si, mes bū­tu­me ga­lė­ję fi­nan­suo­ti vie­šą­jį sek­to­rių daug ge­riau, nes bū­tu­me tu­rė­ję di­džiu­lius fi­nan­si­nius re­zer­vus. Šiuo me­tu vyks­ta kai ku­rių pa­sko­lų re­fi­nan­sa­vi­mas, bet tai tik ne­di­de­lė da­lis. Su­tar­tys, kaip jūs su­pran­ta­te, pa­si­ra­šy­tos il­ga­lai­kės, tie, ku­rie sko­li­na, po to tas lė­šas in­ves­tuo­ja į il­ga­lai­kes pro­gra­mas ir iš da­lies į jo­kias kal­bas ne­si­lei­džia, kad bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti pa­lū­ka­nas.

Aiš­ku, įta­ka vie­ša­jam sek­to­riui yra di­džiu­lė, nes vals­ty­bės sko­la iš­au­go tris kar­tus, ly­gi­nant su lai­ko­tar­piu prieš kri­zę. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad mes kai ku­rių so­cia­li­nių pro­gra­mų ir­gi vi­siš­kai įgy­ven­din­ti ne­ga­li­me ma­žin­da­mi skur­dą, di­din­da­mi pen­si­jas, spar­čiau di­din­da­mi dar­bo už­mo­kes­tį. Pui­kiai at­si­me­na­me, kad pir­miau­sia tu­rė­jo­me su­grą­žin­ti dar­bo už­mo­kes­tį į tą ly­gį, koks bu­vo prieš kri­zę. Pen­si­jas ir­gi rei­kė­jo su­grą­žin­ti į tą ly­gį, koks bu­vo prieš kri­zi­nę. La­bai įdo­mu man ki­tą sy­kį skai­ty­ti (kaip eko­no­mis­tui – la­bai gai­la) to­kią in­for­ma­ci­ją, kad dar­bo už­mo­kes­čio fon­das iš­au­go tiek ir tiek. Su ku­riais me­tais ly­gin­si­me? Ku­rią ba­zę im­si­me? Ar ba­zę im­si­me, kai pra­si­dė­jo eko­no­mi­nė kri­zė ir bu­vo su­ma­žin­tas dar­bo už­mo­kes­tis, su­ma­žin­tos pen­si­jos? Tai, aiš­ku, la­bai gra­žiai at­ro­do kai kam, kas no­ri ,,pa­da­ry­ti“ tam tik­rą po­li­ti­ką, ­ly­gi­nant du da­ly­kus: su­ma­žin­tą dar­bo už­mo­kes­tį ir at­kur­tą dar­bo už­mo­kes­tį. Sa­ko, ži­no­te, kiek iš­au­go dar­bo už­mo­kes­tis val­dant tiems ir tiems. Pa­žiū­rė­ki­te, ką jie pa­da­rė. Tie­siog at­ro­do, kad kai ka­da esa­me be­raš­čiai.

PIRMININKAS. Prem­je­re, la­bai il­gas at­sa­ky­mas! Kad dar­bo už­mo­kes­tis taip aug­tų, kaip at­sa­ky­mai.  (…)

Parašykite komentarą

Top