Jūs esate
Pagrindinis > Politika > Piliečių iniciatyva – keisti Alkoholio kontrolės įstatymą

Piliečių iniciatyva – keisti Alkoholio kontrolės įstatymą

Projektas

PILIEČIŲ INICIATYVA dėl ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO

IMG_0872(1)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I- 857 2, 161, 17, 18, 22, 28, 29, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 162 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

2016 m., Vilnius

Alkoholio kontrolės įstatymu siekiama užtikrinti mokslu pagrįstą alkoholio kontrolę, sumažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir vartojimą. Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, remiantis pasaulio ir Lietuvos mokslininkų išvadomis, imamasi veiksmingų alkoholio vartojimo mažinimo priemonių.

Pagrindinės yra šios:

– visiškas alkoholinių gėrimų reklamos draudimas;

– prieinamumo mažinimas, leidimas prekiauti alkoholiu tik specializuotose parduotuvėse;

– prekybos alkoholiu laiko trumpinimas uždraudžiant prekybą alkoholiu nuo 20 val. vakaro iki 10 ryto;

– legalaus alkoholio įsigijimo ir vartojimo amžiaus padidinimas iki 20 metų;

– leidimas alkoholiu prekiauti ne arčiau nei 200 metrų iki ugdymo įstaigų.

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Alkoholinių gėrimų parduotuvė – įrengta pagal šio Įstatymo reikalavimus stacionarioji parduotuvė, kurios prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai.“

2. Pripažinti 2 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

2 straipsnis. 16-1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16-1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„16-1 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta

Šiame Įstatyme prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikomos alkoholinių gėrimų parduotuvės, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitos stacionariosios viešojo maitinimo vietų patalpos, esančios ne mažesniu kaip 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų, taip pat viešbučių kambarių minibarai, tarptautinio susisiekimo traukiniai, siaurojo geležinkelio traukiniai ir laivai, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviai, vežantys keleivius tarptautiniais maršrutais.“

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 16-2 straipsniu

Papildyti įstatymą 16-2 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„16-2 straipsnis. Specialieji reikalavimai alkoholinių gėrimų parduotuvėms

1. Alkoholinių gėrimų parduotuvė turi būti visiškai izoliuota nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu, ir turi turėti atskirą įėjimą.

2. Alkoholinių gėrimų parduotuvė negali būti įrengta daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir mažesniu kaip 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų.“

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Fiziniams asmenims draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti alkoholinius gėrimus, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti viešose vietose, išskyrus prekybos alkoholiniais gėrimais vietas, alkoholinius produktus atidengta pakuote. Fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos. Fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą, suteikiantį teisę verstis išvežiojamąja prekyba maisto produktais, ir vykdantiems verslo liudijime numatytą veiklą, draudžiama jų darbo metu specialiai šiai prekybai pritaikytose automobilinėse parduotuvėse laikyti ir gabenti alkoholio produktus, taip pat taksi vairuotojams jų darbo metu draudžiama taksi automobiliuose laikyti ir gabenti alkoholio produktus. Fiziniams asmenims taikomą alkoholio produktų laikymo ir gabenimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikoje prekiauti leidžiama: alkoholiniais gėrimais – alkoholinių gėrimų parduotuvėse, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama:

1) laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose, šių įstaigų ir maldos namų teritorijose; Savivaldybės taryba, gavusi šių įstaigų (išskyrus ugdymo įstaigas) ar religinių bendruomenių vadovybės rašytinį prašymą, nustato, kokiu atstumu nuo šios įstaigos ar maldos namų teritorijos draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais;

2) iš prekybos automatų;

3) asmenims, jaunesniems kaip 20 metų;

4) nestacionariosiose mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose; šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose;

5) mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo vietose, įrengtose didmeninės prekybos įmonių ir importuotojų sandėliuose, kuriuose verčiamasi didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

6) alkoholinių gėrimų parduotuvėse, neatitinkančiuose šio Įstatymo 162 straipsnyje nustatytų specialių reikalavimų;

7) sporto varžybų metu;

8) kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną; šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose mažuose baruose, taip pat neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose;

9) nuo 20 valandos iki 10 valandos mažmeninės prekybos vietose; šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose;

10) švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, skirtų nepilnamečiams, metu;

11) nuo 20 valandos iki 10 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais; šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje;

12) švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu.“

3. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) pilstomus alkoholinius gėrimus; šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais.“

4. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 20 metų;“.

5. Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę reikalauti pateikti asmens dokumentą iš visų alkoholinius gėrimus perkančių asmenų, o kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 25 metai, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus.“

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) sporto renginių metu;“.

2. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6) švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu;“.

3. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose.“

4. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 20 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti.“

5. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčios įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, vykdantys viešojo maitinimo veiklą, privalo užtikrinti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais vietose asmenys iki 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų.“

7 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) organizuoti alkoholinių gėrimų pavyzdžių platinimą nemokamai.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Draudžiama skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 20 metų.“

8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„29 straipsnis. Alkoholio reklamos ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama.

2. Kaip laikomasi šio straipsnio reikalavimų, kontroliuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.“

9 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Už šio Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2, 3, 4, 5 punktų reikalavimų nesilaikymą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.“

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas“

Teikia Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvinės grupės atstovas Juozas Dapšauskas

WWW.VERSLASPOLITIKA.LT INFORM.

Parašykite komentarą

Top